Közérdekű adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskört és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019 (XI..14.) önkormányzati rendelete: Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Eperjes Község Önkormányzatának nincsennek ilyen listái

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.
Telefon: +36-63/453-003, +36-63/453-019;
Fax: +36-63/453-003
E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

Mobiltelefon száma: +36-20/280-6360,  +36-20/577-6203

Polgármesteri Hivatal elektronikus levélcíme: hivatal@derekegyhaz.hu

Jegyző e-mail címe: jegyzo@derekegyhaz.hu

honlap: www.derekegyhaz.hu

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Eperjesi Kirendeltsége
6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
Telefon: +36 63/455-527
E-mail: ph.eperjes@optanet.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Eperjes Község Önkormányzata

Eperjes Község ÖnkormányzataKépviselőtestület felépítése 2019-2024:

Kabai Mátyás
polgármester

Horváth Ferenc
alpolgármester

Agócs Irén
képviselő

Gyebnár Gábor
képviselő

Kabainé Tóth Andea
képviselő

2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A POLGÁRMESTER illetményét a Képviselőtestület 84/2010.(X.13)önkormányzati határozata a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mörv.) 71. §. (5) és (6) bekezdése alapján brutto 299.151.-Ft illetményt állapít meg.

A képviselőtestület a polgármester részére a havi illetményének 15 %-ának megfelelő költségátalányt, azaz havi illetményének 15 %-át, azaz bruttó 44.872,-Ft költségtérítést állapít meg. 

Az ALPOLGÁRMESTER tiszteletdíját a Képviselőtestület  2011. évi CLXXXIX. törvény (Mörv.) 80.§. (2) és  (3) bekezdése alapján bruttó 119.661.-Ft illetmáény állapít meg. A képviselőtestület továbbá bruttó 17.950 Ft költségtérítést állapít meg.

Az önkormányzati KÉPVISELŐK tiszteletdíjának mértékét a Képviselőtestület „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről” szóló 6./2019. (X.24.) sz. rendelete szabályozza.

Eszerint:

A képviselői tiszteletdíj mértéke 15.000.-Ft/hó havonta

A képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak.

A Képviselőtestület bizottsága:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság:

Képviselő-testület bizottságai

Pénzügyi Bizottság

Elnöke: Agócs Irén képviselő

Tagjai: Gyebnár Gábor képviselő, Kabainé Tóth Andea képviselő,

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, infrastrukturális, településrendezési és fejlesztési, az önkormányzat szervezeti, működési, rendeletalkotási és egyéb szervezési feladatainak ellátásában.
 • Közreműködik az önkormányzati rendeletek kidolgozásában, döntések előkészítésében.
 • A bizottság véleményezése szükséges az alábbi képviselőtestületi döntések előkészítéséhez:
 • az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása
 •  az éves költségvetés kidolgozása
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló elfogadása
 • pénzmaradvány felhasználása
 • éves költségvetés módosítása
 • önkormányzati vagyongazdálkodási ügyek
 • helyi adók bevezetése
 • önkormányzati intézmény alapítása, megszüntetése
 • társulásban való részvétel,
 • képviselőtestületi munkaterv elfogadása,
 • Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása, módosítása, kiegészítése
 • A bizottság közreműködik és kivizsgálja a polgármester által átadott, az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. A bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.
 • Lebonyolítja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat.
 • Ellenőrzi a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.
 • Előkészíti és megszervezi a helyi népszavazás lebonyolítását.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére, vagy új rendelet alkotására.

 (4) A bizottság közreműködik önkormányzati intézmények alaptevékenységi, kiegészítő vállalkozási tevékenységi körének meghatározása előkészítésében.

(5) A bizottság ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselőtestület elé terjeszti. A testület a szükséges intézkedéseket megteszi.

(6) A bizottságnak a Képviselőtestület által átruházott hatásköre:

     1. véleményezi a vagyonrendelet előírásai szerint a vagyontárgyak elidegenítését

      2. a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése,

3. az összeférhetetlenség kivizsgálása, a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel igazolásának ellenőrzése, méltatlansági ügyek döntésre előkészítése

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése,

belső tagozódása

Szervezeti felépítés

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a szakmailag egységes Hivatal a célszerű munkamegosztás érdekében a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

 1. Polgármester
 2. Jegyző
 3. Pénzügyi-gazdálkodási csoport
 4. Igazgatási csoport.

A Csoportok főbb feladatai

15. Igazgatási Csoport

Létszáma: 1 fő csoportvezető

 • fő ügyintéző:

A csoport kiemelt feladata:

Titkársági feladatok: A képviselő-testület üléseinek előkészítése, az előterjesztők részére jogi felvilágosítás, ügykörébe tartozó jogszabály-ismertetők készítése,

 • testületi határozatok, rendeletek nyilvántartása,
 • képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
 • képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól tájékoztató összeállítása,
 • képviselő-testület bizottságai munkájának segítése a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint,
 • önkormányzati rendelet kihirdetésével kapcsolatos feladatok,
 • települési képviselők részére munkájukhoz szükséges technikai feltételek biztosítása,

(1)  Személyzeti feladatok

 • munkáltatói jogkörből eredő döntések előkészítése, végrehajtása,
  • hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése.

(2) Általános jogi feladatok

 • közreműködés a rendelet – tervezetek előkészítésében,
  • választási feladatok,
  • önkormányzati megállapodások, szerződések, szabályzatok koordinálása, nyilvántartása.

(3) Egyéb feladatok ellátása

 • a Hivatal működésének tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása,
 • az iratok iktatásával, azok irattározásával, selejtezésével és levéltárba helyezésével kapcsolatos, valamint az ügyintézéssel és ügyiratforgalommal összefüggésben jelentkező statisztikai adatszolgáltatás feladatai,
 • Az Üllési Talentum ösztöndíj alapításáról, felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 17/2013. (XI. 14.) pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Üllési Körkép szerkesztésében való aktív közreműködés.

(4) Pályázatírási tevékenységgel kapcsolatos feladatok:

 •  az önkormányzat és az önkormányzati intézmények, a lakosság, a civil szervezetek, továbbá a vállalkozások részére kiírt pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
 • az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítése,
 • szakértői segítség nyújtása az önkormányzat intézményei, a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások által benyújtandó pályázatokhoz,
 • kapcsolat fenntartása, és együttműködés a kistérségi központtal, valamint az önkormányzat társulásaival,
 • Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárása és előkészítése, pályázatkészítés, eredményes pályázati projektek teljes körű menedzselése, hazai és nemzetközi támogatási források igénylése, nyilvántartása,
 • pályázati projektek elszámolása a támogató felé.

(5) Településüzemelés-üzemeltetési feladatok:

 • Helyi vízgazdálkodás,
 • Tevékenységi köréhez tartozó pályázatok előkészítése,
 • Beruházások előkészítése, együttműködve a Pénzügyi-Gazdálkodási Csoporttal,
 • Közműnyilvántartás vezetése,
 • Kommunális igazgatás,
 • Közterület ellenőrzés,
 • Közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Környezetvédelmi és település-üzemeltetési igazgatás,
 • Közlekedési-hírközlési- és vízügyi igazgatás,
 • Helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatok,
 • Költségvetési beszámolókhoz adatokat szolgáltat,
 • Kapcsolat tartása a közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal,
 • az állattartással összefüggő feladatok ellátása, a szükséges és előírt nyilvántartások vezetés,
 • A Képviselő-testület bizottságai munkájának segítése.

(6)Településfejlesztési és beruházási feladatok

 • beruházások előkészítése és megvalósítása során szakmai segítségnyújtás,
 • egyes önkormányzati fejlesztési projektek, (kivéve közbeszerzési bonyolítás és műszaki ellenőrzés) teljes körű lebonyolításában való részvétel,
 • Az Önkormányzat fejlesztéseivel, rekonstrukcióival, felújításokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • pályázatok készítése és benyújtása a tervezett fejlesztésekhez,
 • a nagyközség fejlesztési terveinek kidolgozásában való közreműködés,
 • az Önkormányzat forgalomképes vagyonának legcélszerűbb hasznosítására javaslatok kidolgozása,
 • befektetési és vállalkozási tevékenység koordinálása,
 • előzetes célszerűségi vizsgálat végzése,
 • szakmai testületi előterjesztések elkészítése,
 • előkészítő tárgyalások szervezése, azokon részvétel.

(7) Építésügyi hatósági feladatok

– Üllés közigazgatási területén a nem kiemelt építéshatósági feladat ellátása,

 • Műszaki nyilvántartás, tervtár rendezése és folyamatos vezetése, a kötelező statisztikai adatközlés,
 • Az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházásokkal kapcsolatban véleménynyilvánítás,
 • Szakhatósági eljárások lebonyolítása,
 • Lakossági bejelentések, panaszok ügyintézése, helyszínelése,
 • Reklámtáblák építéshatósági ellenőrzése,
 • Körzeti Földhivatallal való kapcsolattartás, TAKARNET program kezelése és nyilvántartás vezetése,
 • Rendezési tervvel kapcsolatos építéshatósági észrevételezés, véleményezés,
 • Közterület használati engedélyek kiadása, ellenőrzése,
 • Burkolat bontási engedélyek (Ellenőrzések- eredeti állapot helyreállítása),
 • Nyomvonalas beruházásoknál a szakhatósági nyilatkozat (jegyzői) és tulajdonosi feladatok ellátása.

(8) Településrendezési tervvel kapcsolatos feladatok:

 • a tervezés időszakában egyeztetéseken való részvétel, szakmai vélemény nyilvánítása,
 • jóváhagyás során testületi előterjesztés készítése, végrehajtásának ellenőrzése
 • Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos szakmai elvárások megfogalmazása,
 • a helyi rendeletből adódó feladatok ellátása.

(9) Egyéb feladatok:

 • honvédelmi igazgatás, polgárvédelmi feladatok,
 • tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése, (benyújtása),
 • A helyi tűzvédelemről való gondoskodásból adódó feladatok ellátása,
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és azok végrehajtása,
 • Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • községi sportegyesületek tevékenységének koordinálása,
 • idegenforgalmi szervezői és információs feladatok ellátása,
 • a nagyközség idegenforgalmi tevékenységének koordinálása,
 • a nagyközség idegenforgalmi, turisztikai értékeinek és adottságainak feltárása, bemutatása, hasznosítására javaslat megfogalmazása,
 • részvétel a nagyközség egységes idegenforgalmi lehetőségek propagálásában, információnyújtás,
 • a települési szintű kulturális és sport rendezvények lebonyolításában való közreműködés, koordinálás.

(10) Környezetvédelmi feladatok:

 • A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás, továbbá a védettség feloldására irányuló munkálatok előkészítése,
  • A rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv tervezetének előkészítése,
  • A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása,
  • Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzések elkészítése,
  • Közreműködés a településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése,
  • A környezet állapotának és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi szemlélet formálását célzó kezdeményezések segítése,
  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok koordinálása, ügyintézése.

(11) Szociális és anyakönyvi feladatok:

Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
  • Átmeneti (időszaki, rendkívüli) segélyek és természetben nyújtott ellátások döntésre való előkészítése,
  • Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
  • Szociális ellátások elbírálásához szükséges, valamint hatósági megkeresésekre történő környezettanulmány elkészítése,
  • Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
  • rászorultsági, méltányossági alapú közgyógyellátási igazolványok kiadása, érvényesítése, azok évenkénti felülvizsgálatának döntésre való előkészítése,
  • Hadigondozotti ellátások iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
  • Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
  • Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
  • ismeretlen holttest anyakönyvezése,
  • külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatás teljesítése,
  • családvédelmi koordináció,
  • igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy,
  • a szülők megállapodásának felvétele a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében,
  • gyermek nevének megállapítása,
  • előzetes gyámrendelés,
  • képzelt szülő adatainak megállapítása,
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében,
  • tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről.

(12) Szociális információs és egyébfeladatok:

 • Támogatás iránti kérelmekre szolgáló nyomtatványok kiadása, átvétele, ellenőrzése, szociális programmal való egyeztetés, adatrögzítés,
 • Temetési segély iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
 • Köztemetés elrendeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
 • Önkormányzati tulajdonú lakások szociális lakbértámogatásához igazolás kiadása,
 • Szociális Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása.
   

(13) Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok:

 • Aktív korúak ellátása iránti kérelmek és azok felülvizsgálatának döntésre való előkészítése, nyilvántartás vezetése,
 • A foglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
 • Rendszeres kapcsolattartás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal és annak mórahalmi kirendeltségével,
 • A közcélú foglalkoztatás megszervezése, ellenőrzése.
   

(14)Egyéb feladatok:

 • hagyatéki ügyintézés,
 • talált tárgyakkal kapcsolatos eljárások,
 • tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése (benyújtása),
 • költségvetési beszámolóhoz adatok szolgáltatása,
 • közmunka foglalkoztatás szervezése, ellenőrzése, közhasznú és közmunka pályázatok benyújtása és lebonyolítása,
 • temető fenntartásával kapcsolatos feladatok.

(15) Oktatási feladatok:

– az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása, a nyilvántartásból rendszeres adat közlés a kormányhivatal számára,

– az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(16) Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

– a környezetvédelmi és energiahatékonysági tárgyú pályázati felhívások, kiírások figyelemmel kísérése,

– az önkormányzat energetikai pályázatainak, beruházásainak előkészítésében és megvalósításában, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontok érvényesítésében való közreműködés,

–  mezőőr működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(17) Népesség-nyilvántartással, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos

feladatok ellátása:

 •  a polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, és abból a törvényben meghatározott feltételekkel az adatszolgáltatást előkészítése,
 • a címekről nyilvántartást vezetése,
 • értesíti a központi hivatalt a területváltozásról,
 • az önkormányzati hivatalnál vezetett helyi címnyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül, a területi szerv útján, közli a központi hivatallal,
 • adatszolgáltatás a központi hivatal megkeresésére a területszervezési, településszervezési döntések központi nyilvántartáson történő átvezetéséhez,
 • a helyi nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése,
 • az adatváltozásokat és azok alapiratait haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül továbbítja a központi hivatalhoz,
 • a polgár kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást ad,
 • gondoskodik a személyes adatok védelméről,
 •  a Központi Címregiszter rendszer felállásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Ügyiratkezeléssel, iktatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Születési, házassági és halotti anyakönyvezés,
 • Házasságkötés lebonyolítása,
 • Holtnak nyilvánítás és a halál tényének bírói megállapításával kapcsolatos teendők,
 • Honosítással, állampolgársággal összefüggő ügyek ellátása,
 • Névviseléssel, névváltozással kapcsolatos ügyek,
 • Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek intézése,
 • Anyakönyvi okiratok kiállítása,
 • Állampolgársági eskütétel előkészítése, lebonyolítása,
 • Családi események szervezése megrendelés alapján.

(18) Adóügyi feladatok:

 • A gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai alkalmazása,
  • Adóbevallások ügyintézése,
  • A bevallott vagy bejelentett adatváltozások adóügyi kezelése,
  • Adófizetési kötelezettség megállapítása, közlése, jogerősítése,
  • A társszervektől kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való összevetése,
  • Ellenőrzési eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek elkészítése, a feladatkörébe utalt adófajták tekintetében,
  • A jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési adó- és értékbizonyítvány kiadási feladat ellátása,
  • Adókötelezettség megszüntetése, törlési határozatok kiadása,
  • Gépjárműadó fizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése, környezettanulmány felvétele,
  • Meghatározott adózói körben törzsadatok karbantartása,
  • A lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatása adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében.

(19) Vállalkozókkal kapcsolatos feladatkör:

 • A vállalkozók helyi iparűzési, kommunális adóival kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása a csoport feladatkörébe utalt adófajták tekintetében,
 • A méltányossági, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése,
 • Az adózói törzsadatok karbantartása.

(20) Könyvelési feladatkör:

 • Az adónemek feldolgozását végző csoportok által hozott határozatok számviteli – könyvelési feldolgozása,
 • A számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése,
 • Az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok utáni zárási összesítők elkészítése,
 • Pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése,
 • Pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás,
 • Az adónem számlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások bonyolítása; az idegen bevételi számláról más szerv részére történő kiutalások lebonyolítása,
 • Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése,
 • Az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása a tényleges végrehajtási cselekmények kivételével,
 • Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése,
 • Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése,
 • Adóigazolások, vagyoni igazolások kiadása, környezettanulmányok készítése,
 • A lakosság évenkénti tájékoztatása a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként.

(21) Behajtási feladatkör:

 • Adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása,
 • Behajtási intézkedések megtétele (felhívás, idézés, számlaegyeztetés, vállalkozói engedély visszavonására javaslat, adatszerzés, társhatóságok megkeresése stb),
 • Letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása,
 • Ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott köztartozások esetében,
 • Ingatlan-végrehajtás a jogszabály szerinti feltételek esetén,
 • Jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése,
 • Elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése,
 • Termőföld, haszonbérlet,
 • Bírósági kifüggesztések,
 • Kereskedelmi igazgatás, telepengedélyek,
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása,

      –     Közérdekű munka elrendelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

16.

Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport

Létszáma: 1 fő csoportvezető

                  2 fő ügyintéző

A csoport kiemelt feladata:

 • elkészíti az önkormányzat/ok, a Közös hivatal, továbbá az önkormányzat intézményeinek költségvetési koncepcióját, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat,
 • a költségvetési előirányzatokat egyezteti az intézményekkel,
 • kapcsolatot tart az önkormányzat belső ellenőrével,
 • kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósággal,
 • érdekeltségi bevételek beszedése, nyilvántartása,
 • közműbefizetések nyilvántartása,
 • gazdálkodási szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
 • ellenőrzés, és abban való közreműködés,
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatait,
 • az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
 • elkészíti az önkormányzat zárszámadását,
 • előkészíti a hitelfelvételt, banki szolgáltatások igénybevételét,
 • elkészíti az államháztartás igényeinek megfelelően, a havi, féléves, háromnegyed éves adatszolgáltatásokat,
 • az önkormányzat intézményeinél pénzügyi, gazdasági ellenőrzést végez az érintett társirodákkal együtt,
 • biztosítja a Pénzügyi-és Ügyrendi Bizottság adminisztrációját, döntések előkészítését és végrehajtását, Pénzügyi jegyzőkönyvek megírása,
 • elkészíti a vagyonmérleget és azt a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti az érintett egységek közreműködésével,
 • ellátja az államháztartási törvényből eredő egyéb feladatokat,
 • segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját, a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint,
 • nyilvántartja az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonkörét,
 • nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont, ingó, ingatlan, továbbá forgalomképes/üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképtelen, forgalomképtelen felosztás szerint,
 • javaslatot tesz a képviselő-testület és bizottságai elé az önkormányzati vagyon hasznosításával, működtetésével kapcsolatosan,
 • Áfa bevallás, rehabilitációs hozzájárulás bevallásának elkészítése, NAV-val való kapcsolattartás
 • Gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése,
 • KIR rendszer (új alkalmazás, megszüntetés, helyi kifizetés, módosítás, egyéb munkaügyi feladatok, gazdálkodási adatok megadása) kezelése,
 • személyi adatok, nyilvántartások kezelése,
 • Közhasznú közcélú foglalkoztatás nyilvántartása,
 • Közhasznú foglalkoztatás visszaigénylése,
 • LEKI, CÉDE, TEKI pályázatok nyilvántartása és pályázatok elszámolása, jelentés küldés,
 • Segélyek kifizetése,
 • Helyi kifizetések számfejtése bérkönyvelés,
 • Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolás, leltározás,
 • Számlák átutalása, rögzítése (banki műveletek),
 • Pénztár,
 • Számlák kiállítása,
 • Lakástámogatások nyilvántartása,
 • ATEV-nek az állati hullák lejelentése jegyzőkönyv felvétele,
 • bölcsődei, óvodai, alapfokú oktatási, közművelődési, egészségügyi és szociálpolitikai feladatokat ellátó intézmények működésének koordinálása.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Eperjes Község Önkormáynzata vezetője:

Kabai Mátyás
polgármester
Eperjes, Kossuth utca 15.
vezetékes telefonszám: +36-63/455-527,
mobil telefonszám: +36-70 325-8716
e-mail: ph.eperjes@optanet.hu
honlap: www.eperjes.hu

Horváth Ferenc
alpolgármester
Eperjes, Békési út.
mobil telefonszám: +36-30 857-0103
e-mail cím: ph.eperjes@optanet.hu
honlap: www.eperjes.hu

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:

Kovács-Nagy Andrea
jegyző
6621 Derekegyház, Kossuth utca 4
Vezetékes telefonszám: +36-63/453-003,
mobil telefonszám: +36-20/329-9512
Elektronikus levélcím :           jegyzo@derekegyhaz.hu

4. pont A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati munkatárs neve:
Beretka Lilla
63/455-527

Eperjes Község Önkormányzata ügyfélfogadási rend:
Hétfő                   8-16 óráig
Kedd                    8-16 óráig
Szerda                 8-12 óráig
Csütörtök            8-16 óráig
Péntek                 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Kovács-Nagy Andrea jegyző (63/453-003) ügyfélfogadási rendje:
Csütörtök            10-14 óráig

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye

Eperjes Község Önkormányzatára nem vonatkozik.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Eperjes Község Önkormányzata többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Eperjes Község Önkormányzata által alapított közalapítvány nincs.

9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Eperjes Község Önkormányzata
vezetője: Kabai Mátyás polgármester
székhelye:                              6624, Eperjes, Petőfi utca 1.
postacíme:                              6624, Eperjes, Petőfi utca 1..
e-mail:                                    ph.eperjes@optanet.hu
weblap:                                   www.eperjes.hu

Önkormányzat által fenntartott intézmények:
Veres Péter Faluház és Könyvtár
Székhelye:    6624, Eperjes, Béke utca 17.
Postai címe:  6624, Eperjes, Béke utca 17.
Mobiltelefon száma:                 70/325-8716
Gulyás Gabriella programszervező , könyvtáros
Telefax száma:                         
Elektronikus levélcíme:            ph.eperjes@gmail.com
Weblap címe:                            –

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Eperjes Község Önkormányzata megbízásából szerkesztett információs kiadvány :
Eperjesi Hírmondó

Kiadja:
Eperjes Község Önkormányzata
Kiadó címe:
6624 Eperjes, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Kabai Mátyás polgármester
Szerkesztőség:
székhely: 6624 Eperjes, Béke utca 17.
Felelős szerkesztő: Gulyás Gabriella
Telefon:  70/ 325-8712

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek  hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Eperjes Község Önkormányzata felett a törvényességi ellenőrzést a Csongrád Megyei Kormányhivatal gyakorolja.

Csongrád-Csanád Megyei  Kormányhivatal 
A kormány területi államigazgatási szerve

Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde
Főigazgató: dr. Mikecz Péter
Megbízott igazgató: Zakar Péter
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: (62) 562-663
Fax: (62) 562-601
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Eperjes Község Önkormányzatára  nem vonatkozó rendelkezés.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1) Támogató Szolgálat
Tanyagondnok: Kabai Mátyás
Telefon: 06-30 306-2331
Házigondozó: Kovács Sándorné
Telefon: 06/70 408-3917
Gyermekjóléti és Családsegítő munkatárs:
Bottyán Erika 
Telefon: +36-20/325-1605

2) Háziorvosi szolgálat
Vállalkozó háziorvos neve:   Dr. Szarka Balázs
Székhelye:                              6624 Eperjes, Béke utca 9.
Postacíme:                              6624 Eperjes, Béke utca 9.
Telefonszáma:                        63/ 850-022
E-mail cím:                            rendelo.eperjes@gmail.com

3) Körzeti Védőnői Ellátás
Védőnő:                                             Tóthné Molnár Tímea
Székhely és postacím:                       6624 Eperjes, Béke utca 11.
Telefonszám:                                     63/455-303
E-mail cím:                                        eperjes.vedono@freemail.hu

 

4) Fogorvosi alapellátás

Ikó-Dent Bt.
Rendelés hely, idő: Derekegyház 

Páratlan héten:
Hétfő: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00

Páros héten:
Hétfő: 14:00-tól
Szerda: 14:00-tól
Csütörtök: 14:00-tól

Sürgős esetben hívható: Dr. Pálmai Ildikó +3670/945-9907