Közérdekű

1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskört és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019 (XI..14.) önkormányzati rendelete: Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Eperjes Község Önkormányzatának nincsennek ilyen listái

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.
Telefon: +36-63/453-003, +36-63/453-019;
Fax: +36-63/453-003
E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

Mobiltelefon száma: +36-20/280-6360,  +36-20/577-6203

Polgármesteri Hivatal elektronikus levélcíme: hivatal@derekegyhaz.hu

Jegyző e-mail címe: jegyzo@derekegyhaz.hu

honlap: www.derekegyhaz.hu

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Eperjesi Kirendeltsége
6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
Telefon: +36 63/455-527
E-mail: ph.eperjes@optanet.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Eperjes Község Önkormányzata

Eperjes Község Önkormányzata, Képviselőtestület felépítése 2019-2024:

Kabai Mátyás
polgármester

Horváth Ferenc
alpolgármester

Agócs Irén
képviselő

Gyebnár Gábor
képviselő

Szolnokiné Molnár Éva
képviselő

2.)A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A POLGÁRMESTER illetményét a Képviselőtestület 84/2010.(X.13)önkormányzati határozata a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mörv.) 71. §. (5) és (6) bekezdése alapján brutto 299.151.-Ft illetményt állapít meg.

A képviselőtestület a polgármester részére a havi illetményének 15 %-ának megfelelő költségátalányt, azaz havi illetményének 15 %-át, azaz bruttó 44.872,-Ft költségtérítést állapít meg. 

Az ALPOLGÁRMESTER tiszteletdíját a Képviselőtestület  2011. évi CLXXXIX. törvény (Mörv.) 80.§. (2) és  (3) bekezdése alapján bruttó 119.661.-Ft illetmáény állapít meg. A képviselőtestület továbbá bruttó 17.950 Ft költségtérítést állapít meg.

Az önkormányzati KÉPVISELŐK tiszteletdíjának mértékét a Képviselőtestület „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről” szóló 6./2019. (X.24.) sz. rendelete szabályozza.

Eszerint:

A képviselői tiszteletdíj mértéke 15.000.-Ft/hó havonta

A képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak.

A Képviselőtestület bizottsága:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság:

Képviselő-testület bizottságai

Pénzügyi Bizottság

Elnöke: Agócs Irén képviselő

Tagjai: Gyebnár Gábor képviselő, Szolniké Molnár Éva képviselő,

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság feladatai:

 • A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, infrastrukturális, településrendezési és fejlesztési, az önkormányzat szervezeti, működési, rendeletalkotási és egyéb szervezési feladatainak ellátásában.
 • Közreműködik az önkormányzati rendeletek kidolgozásában, döntések előkészítésében.
 • A bizottság véleményezése szükséges az alábbi képviselőtestületi döntések előkészítéséhez:
 • az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása
 •  az éves költségvetés kidolgozása
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló elfogadása
 • pénzmaradvány felhasználása
 • éves költségvetés módosítása
 • önkormányzati vagyongazdálkodási ügyek
 • helyi adók bevezetése
 • önkormányzati intézmény alapítása, megszüntetése
 • társulásban való részvétel,
 • képviselőtestületi munkaterv elfogadása,
 • Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása, módosítása, kiegészítése
 • A bizottság közreműködik és kivizsgálja a polgármester által átadott, az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. A bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.
 • Lebonyolítja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat.
 • Ellenőrzi a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.
 • Előkészíti és megszervezi a helyi népszavazás lebonyolítását.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére, vagy új rendelet alkotására.

 (4) A bizottság közreműködik önkormányzati intézmények alaptevékenységi, kiegészítő vállalkozási tevékenységi körének meghatározása előkészítésében.

(5) A bizottság ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselőtestület elé terjeszti. A testület a szükséges intézkedéseket megteszi.

(6) A bizottságnak a Képviselőtestület által átruházott hatásköre:

     1. véleményezi a vagyonrendelet előírásai szerint a vagyontárgyak elidegenítését

      2. a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése,

3. az összeférhetetlenség kivizsgálása, a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel igazolásának ellenőrzése, méltatlansági ügyek döntésre előkészítése

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése,

belső tagozódása

Szervezeti felépítés

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a szakmailag egységes Hivatal a célszerű munkamegosztás érdekében a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

 1. Polgármester
 2. Jegyző
 3. Pénzügyi-gazdálkodási csoport
 4. Igazgatási csoport.

A Csoportok főbb feladatai

15. Igazgatási Csoport

Létszáma: 1 fő csoportvezető

 • fő ügyintéző:

A csoport kiemelt feladata:

Titkársági feladatok: A képviselő-testület üléseinek előkészítése, az előterjesztők részére jogi felvilágosítás, ügykörébe tartozó jogszabály-ismertetők készítése,

 • testületi határozatok, rendeletek nyilvántartása,
 • képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
 • képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól tájékoztató összeállítása,
 • képviselő-testület bizottságai munkájának segítése a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint,
 • önkormányzati rendelet kihirdetésével kapcsolatos feladatok,
 • települési képviselők részére munkájukhoz szükséges technikai feltételek biztosítása,

(1)  Személyzeti feladatok

 • munkáltatói jogkörből eredő döntések előkészítése, végrehajtása,
  • hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése.

(2) Általános jogi feladatok

 • közreműködés a rendelet – tervezetek előkészítésében,
  • választási feladatok,
  • önkormányzati megállapodások, szerződések, szabályzatok koordinálása, nyilvántartása.

(3) Egyéb feladatok ellátása

 • a Hivatal működésének tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása,
 • az iratok iktatásával, azok irattározásával, selejtezésével és levéltárba helyezésével kapcsolatos, valamint az ügyintézéssel és ügyiratforgalommal összefüggésben jelentkező statisztikai adatszolgáltatás feladatai,
 • Az Üllési Talentum ösztöndíj alapításáról, felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 17/2013. (XI. 14.) pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Üllési Körkép szerkesztésében való aktív közreműködés.

(4) Pályázatírási tevékenységgel kapcsolatos feladatok:

 •  az önkormányzat és az önkormányzati intézmények, a lakosság, a civil szervezetek, továbbá a vállalkozások részére kiírt pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
 • az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítése,
 • szakértői segítség nyújtása az önkormányzat intézményei, a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások által benyújtandó pályázatokhoz,
 • kapcsolat fenntartása, és együttműködés a kistérségi központtal, valamint az önkormányzat társulásaival,
 • Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárása és előkészítése, pályázatkészítés, eredményes pályázati projektek teljes körű menedzselése, hazai és nemzetközi támogatási források igénylése, nyilvántartása,
 • pályázati projektek elszámolása a támogató felé.

(5) Településüzemelés-üzemeltetési feladatok:

 • Helyi vízgazdálkodás,
 • Tevékenységi köréhez tartozó pályázatok előkészítése,
 • Beruházások előkészítése, együttműködve a Pénzügyi-Gazdálkodási Csoporttal,
 • Közműnyilvántartás vezetése,
 • Kommunális igazgatás,
 • Közterület ellenőrzés,
 • Közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Környezetvédelmi és település-üzemeltetési igazgatás,
 • Közlekedési-hírközlési- és vízügyi igazgatás,
 • Helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatok,
 • Költségvetési beszámolókhoz adatokat szolgáltat,
 • Kapcsolat tartása a közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal,
 • az állattartással összefüggő feladatok ellátása, a szükséges és előírt nyilvántartások vezetés,
 • A Képviselő-testület bizottságai munkájának segítése.

(6)Településfejlesztési és beruházási feladatok

 • beruházások előkészítése és megvalósítása során szakmai segítségnyújtás,
 • egyes önkormányzati fejlesztési projektek, (kivéve közbeszerzési bonyolítás és műszaki ellenőrzés) teljes körű lebonyolításában való részvétel,
 • Az Önkormányzat fejlesztéseivel, rekonstrukcióival, felújításokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • pályázatok készítése és benyújtása a tervezett fejlesztésekhez,
 • a nagyközség fejlesztési terveinek kidolgozásában való közreműködés,
 • az Önkormányzat forgalomképes vagyonának legcélszerűbb hasznosítására javaslatok kidolgozása,
 • befektetési és vállalkozási tevékenység koordinálása,
 • előzetes célszerűségi vizsgálat végzése,
 • szakmai testületi előterjesztések elkészítése,
 • előkészítő tárgyalások szervezése, azokon részvétel.

(7) Építésügyi hatósági feladatok

– Üllés közigazgatási területén a nem kiemelt építéshatósági feladat ellátása,

 • Műszaki nyilvántartás, tervtár rendezése és folyamatos vezetése, a kötelező statisztikai adatközlés,
 • Az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházásokkal kapcsolatban véleménynyilvánítás,
 • Szakhatósági eljárások lebonyolítása,
 • Lakossági bejelentések, panaszok ügyintézése, helyszínelése,
 • Reklámtáblák építéshatósági ellenőrzése,
 • Körzeti Földhivatallal való kapcsolattartás, TAKARNET program kezelése és nyilvántartás vezetése,
 • Rendezési tervvel kapcsolatos építéshatósági észrevételezés, véleményezés,
 • Közterület használati engedélyek kiadása, ellenőrzése,
 • Burkolat bontási engedélyek (Ellenőrzések- eredeti állapot helyreállítása),
 • Nyomvonalas beruházásoknál a szakhatósági nyilatkozat (jegyzői) és tulajdonosi feladatok ellátása.

(8) Településrendezési tervvel kapcsolatos feladatok:

 • a tervezés időszakában egyeztetéseken való részvétel, szakmai vélemény nyilvánítása,
 • jóváhagyás során testületi előterjesztés készítése, végrehajtásának ellenőrzése
 • Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos szakmai elvárások megfogalmazása,
 • a helyi rendeletből adódó feladatok ellátása.

(9) Egyéb feladatok:

 • honvédelmi igazgatás, polgárvédelmi feladatok,
 • tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése, (benyújtása),
 • A helyi tűzvédelemről való gondoskodásból adódó feladatok ellátása,
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és azok végrehajtása,
 • Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • községi sportegyesületek tevékenységének koordinálása,
 • idegenforgalmi szervezői és információs feladatok ellátása,
 • a nagyközség idegenforgalmi tevékenységének koordinálása,
 • a nagyközség idegenforgalmi, turisztikai értékeinek és adottságainak feltárása, bemutatása, hasznosítására javaslat megfogalmazása,
 • részvétel a nagyközség egységes idegenforgalmi lehetőségek propagálásában, információnyújtás,
 • a települési szintű kulturális és sport rendezvények lebonyolításában való közreműködés, koordinálás.

(10) Környezetvédelmi feladatok:

 • A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás, továbbá a védettség feloldására irányuló munkálatok előkészítése,
  • A rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv tervezetének előkészítése,
  • A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása,
  • Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzések elkészítése,
  • Közreműködés a településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése,
  • A környezet állapotának és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi szemlélet formálását célzó kezdeményezések segítése,
  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok koordinálása, ügyintézése.

(11) Szociális és anyakönyvi feladatok:

Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
  • Átmeneti (időszaki, rendkívüli) segélyek és természetben nyújtott ellátások döntésre való előkészítése,
  • Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
  • Szociális ellátások elbírálásához szükséges, valamint hatósági megkeresésekre történő környezettanulmány elkészítése,
  • Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
  • rászorultsági, méltányossági alapú közgyógyellátási igazolványok kiadása, érvényesítése, azok évenkénti felülvizsgálatának döntésre való előkészítése,
  • Hadigondozotti ellátások iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
  • Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
  • Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
  • ismeretlen holttest anyakönyvezése,
  • külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatás teljesítése,
  • családvédelmi koordináció,
  • igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy,
  • a szülők megállapodásának felvétele a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében,
  • gyermek nevének megállapítása,
  • előzetes gyámrendelés,
  • képzelt szülő adatainak megállapítása,
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében,
  • tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről.

(12) Szociális információs és egyébfeladatok:

 • Támogatás iránti kérelmekre szolgáló nyomtatványok kiadása, átvétele, ellenőrzése, szociális programmal való egyeztetés, adatrögzítés,
 • Temetési segély iránti kérelmek döntésre való előkészítése,
 • Köztemetés elrendeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
 • Önkormányzati tulajdonú lakások szociális lakbértámogatásához igazolás kiadása,
 • Szociális Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása.

(13) Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok:

 • Aktív korúak ellátása iránti kérelmek és azok felülvizsgálatának döntésre való előkészítése, nyilvántartás vezetése,
 • A foglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
 • Rendszeres kapcsolattartás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal és annak mórahalmi kirendeltségével,
 • A közcélú foglalkoztatás megszervezése, ellenőrzése.

(14)Egyéb feladatok:

 • hagyatéki ügyintézés,
 • talált tárgyakkal kapcsolatos eljárások,
 • tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése (benyújtása),
 • költségvetési beszámolóhoz adatok szolgáltatása,
 • közmunka foglalkoztatás szervezése, ellenőrzése, közhasznú és közmunka pályázatok benyújtása és lebonyolítása,
 • temető fenntartásával kapcsolatos feladatok.

(15) Oktatási feladatok:

– az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása, a nyilvántartásból   rendszeres adat közlés a kormányhivatal számára,

– az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(16) Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

– a környezetvédelmi és energiahatékonysági tárgyú pályázati felhívások, kiírások figyelemmel kísérése,

– az önkormányzat energetikai pályázatainak, beruházásainak előkészítésében és megvalósításában, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontok érvényesítésében való közreműködés,

–  mezőőr működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(17) Népesség-nyilvántartással, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos

feladatok ellátása:

 •  a polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, és abból a törvényben         meghatározott feltételekkel az adatszolgáltatást előkészítése,
 • a címekről nyilvántartást vezetése,
 • értesíti a központi hivatalt a területváltozásról,
 • az önkormányzati hivatalnál vezetett helyi címnyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül, a területi szerv útján, közli a központi hivatallal,
 • adatszolgáltatás a központi hivatal megkeresésére a területszervezési, településszervezési döntések központi nyilvántartáson történő átvezetéséhez,
 • a helyi nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése,
 • az adatváltozásokat és azok alapiratait haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül továbbítja a központi hivatalhoz,
 • a polgár kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást ad,
 • gondoskodik a személyes adatok védelméről,
 •  a Központi Címregiszter rendszer felállásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Ügyiratkezeléssel, iktatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Születési, házassági és halotti anyakönyvezés,
 • Házasságkötés lebonyolítása,
 • Holtnak nyilvánítás és a halál tényének bírói megállapításával kapcsolatos teendők,
 • Honosítással, állampolgársággal összefüggő ügyek ellátása,
 • Névviseléssel, névváltozással kapcsolatos ügyek,
 • Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek intézése,
 • Anyakönyvi okiratok kiállítása,
 • Állampolgársági eskütétel előkészítése, lebonyolítása,
 • Családi események szervezése megrendelés alapján.

(18) Adóügyi feladatok:

 • A gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai alkalmazása,
  • Adóbevallások ügyintézése,
  • A bevallott vagy bejelentett adatváltozások adóügyi kezelése,
  • Adófizetési kötelezettség megállapítása, közlése, jogerősítése,
  • A társszervektől kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való összevetése,
  • Ellenőrzési eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek elkészítése, a feladatkörébe utalt adófajták tekintetében,
  • A jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési adó- és értékbizonyítvány kiadási feladat ellátása,
  • Adókötelezettség megszüntetése, törlési határozatok kiadása,
  • Gépjárműadó fizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése, környezettanulmány felvétele,
  • Meghatározott adózói körben törzsadatok karbantartása,
  • A lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatása adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében.

(19) Vállalkozókkal kapcsolatos feladatkör:

 • A vállalkozók helyi iparűzési, kommunális adóival kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása a csoport feladatkörébe utalt adófajták tekintetében,
 • A méltányossági, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése,
 • Az adózói törzsadatok karbantartása.

(20) Könyvelési feladatkör:

 • Az adónemek feldolgozását végző csoportok által hozott határozatok számviteli – könyvelési feldolgozása,
 • A számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése,
 • Az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok utáni zárási összesítők elkészítése,
 • Pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése,
 • Pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás,
 • Az adónem számlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások bonyolítása; az idegen bevételi számláról más szerv részére történő kiutalások lebonyolítása,
 • Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése,
 • Az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása a tényleges végrehajtási cselekmények kivételével,
 • Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése,
 • Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése,
 • Adóigazolások, vagyoni igazolások kiadása, környezettanulmányok készítése,
 • A lakosság évenkénti tájékoztatása a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként.

(21) Behajtási feladatkör:

 • Adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása,
 • Behajtási intézkedések megtétele (felhívás, idézés, számlaegyeztetés, vállalkozói engedély visszavonására javaslat, adatszerzés, társhatóságok megkeresése stb),
 • Letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása,
 • Ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott köztartozások esetében,
 • Ingatlan-végrehajtás a jogszabály szerinti feltételek esetén,
 • Jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése,
 • Elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése,
 • Termőföld, haszonbérlet,
 • Bírósági kifüggesztések,
 • Kereskedelmi igazgatás, telepengedélyek,
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása,

      –     Közérdekű munka elrendelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

16.

Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport

Létszáma: 1 fő csoportvezető

                  2 fő ügyintéző

A csoport kiemelt feladata:

 • elkészíti az önkormányzat/ok, a Közös hivatal, továbbá az önkormányzat intézményeinek költségvetési koncepcióját, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat,
 • a költségvetési előirányzatokat egyezteti az intézményekkel,
 • kapcsolatot tart az önkormányzat belső ellenőrével,
 • kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósággal,
 • érdekeltségi bevételek beszedése, nyilvántartása,
 • közműbefizetések nyilvántartása,
 • gazdálkodási szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
 • ellenőrzés, és abban való közreműködés,
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatait,
 • az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
 • elkészíti az önkormányzat zárszámadását,
 • előkészíti a hitelfelvételt, banki szolgáltatások igénybevételét,
 • elkészíti az államháztartás igényeinek megfelelően, a havi, féléves, háromnegyed éves adatszolgáltatásokat,
 • az önkormányzat intézményeinél pénzügyi, gazdasági ellenőrzést végez az érintett társirodákkal együtt,
 • biztosítja a Pénzügyi-és Ügyrendi Bizottság adminisztrációját, döntések előkészítését és végrehajtását, Pénzügyi jegyzőkönyvek megírása,
 • elkészíti a vagyonmérleget és azt a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti az érintett egységek közreműködésével,
 • ellátja az államháztartási törvényből eredő egyéb feladatokat,
 • segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját, a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint,
 • nyilvántartja az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonkörét,
 • nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont, ingó, ingatlan, továbbá forgalomképes/üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképtelen, forgalomképtelen felosztás szerint,
 • javaslatot tesz a képviselő-testület és bizottságai elé az önkormányzati vagyon hasznosításával, működtetésével kapcsolatosan,
 • Áfa bevallás, rehabilitációs hozzájárulás bevallásának elkészítése, NAV-val való kapcsolattartás
 • Gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése,
 • KIR rendszer (új alkalmazás, megszüntetés, helyi kifizetés, módosítás, egyéb munkaügyi feladatok, gazdálkodási adatok megadása) kezelése,
 • személyi adatok, nyilvántartások kezelése,
 • Közhasznú közcélú foglalkoztatás nyilvántartása,
 • Közhasznú foglalkoztatás visszaigénylése,
 • LEKI, CÉDE, TEKI pályázatok nyilvántartása és pályázatok elszámolása, jelentés küldés,
 • Segélyek kifizetése,
 • Helyi kifizetések számfejtése bérkönyvelés,
 • Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolás, leltározás,
 • Számlák átutalása, rögzítése (banki műveletek),
 • Pénztár,
 • Számlák kiállítása,
 • Lakástámogatások nyilvántartása,
 • ATEV-nek az állati hullák lejelentése jegyzőkönyv felvétele,
 • bölcsődei, óvodai, alapfokú oktatási, közművelődési, egészségügyi és szociálpolitikai feladatokat ellátó intézmények működésének koordinálása.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Eperjes Község Önkormáynzata vezetője:

Kabai Mátyás
polgármester
Eperjes, Kossuth utca 15.
vezetékes telefonszám: +36-63/455-527,
mobil telefonszám: +36-70 325-8716
e-mail: ph.eperjes@optanet.hu
honlap: www.eperjes.hu

Horváth Ferenc
alpolgármester
Eperjes, Békési út.
mobil telefonszám: +36-30 857-0103
e-mail cím: ph.eperjes@optanet.hu
honlap: www.eperjes.hu

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője:

Kovács-Nagy Andrea
jegyző
6621 Derekegyház, Kossuth utca 4
Vezetékes telefonszám: +36-63/453-003,
mobil telefonszám: +36-20/329-9512
Elektronikus levélcím :           jegyzo@derekegyhaz.hu

4. pont A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati munkatárs neve:
Beretka Lilla
63/455-527

Eperjes Község Önkormányzata ügyfélfogadási rend:
Hétfő                   8-16 óráig
Kedd                    8-16 óráig
Szerda                 8-12 óráig
Csütörtök            8-16 óráig
Péntek                 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Kovács-Nagy Andrea jegyző (63/453-003) ügyfélfogadási rendje:
Csütörtök            10-14 óráig

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye

Eperjes Község Önkormányzatára nem vonatkozik.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Eperjes Község Önkormányzata többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Eperjes Község Önkormányzata által alapított közalapítvány nincs.

9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Eperjes Község Önkormányzata
vezetője: Kabai Mátyás polgármester
székhelye:                              6624, Eperjes, Petőfi utca 1.
postacíme:                              6624, Eperjes, Petőfi utca 1..
e-mail:                                    ph.eperjes@optanet.hu
weblap:                                   www.eperjes.hu

Önkormányzat által fenntartott intézmények:
Veres Péter Faluház és Könyvtár
Székhelye:    6624, Eperjes, Béke utca 17.
Postai címe:  6624, Eperjes, Béke utca 17.
Vezetékes telefon száma:         63/850-016
Mobiltelefon száma:                 70/325-8716
Kabainé Tóth Andrea programszervező , könyvtáros
Telefax száma:                         
Elektronikus levélcíme:            eperjes.faluhaz@gmail.com
Weblap címe:                           

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Eperjes Község Önkormányzata megbízásából szerkesztett információs kiadvány :
Eperjesi Hírmondó

Kiadja:
Eperjes Község Önkormányzata
Kiadó címe:
6624 Eperjes, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Kabai Mátyás polgármester
Szerkesztőség:
székhely: 6624 Eperjes, Béke utca 17.
Felelős szerkesztő: Kabainé Tóth Andrea
Telefon:  70/ 325-8712
E-mail címe: eperjes.faluhaz@gmail.com

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek  hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Eperjes Község Önkormányzata felett a törvényességi ellenőrzést a Csongrád Megyei Kormányhivatal gyakorolja.

Csongrád Megyei  Kormányhivatal 
A kormány területi államigazgatási szerve

Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde
Főigazgató: dr. Mikecz Péter
Megbízott igazgató: Zakar Péter
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: (62) 562-663
Fax: (62) 562-601
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Eperjes Község Önkormányzatára  nem vonatkozó rendelkezés.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1) Támogató Szolgálat
Tanyagondnok: Bliznák Sándor
Telefon: 06-30 306-2331
Házigondozó: Kovács Sándorné
Telefon: 06/70 408-3917
Gyermekjóléti és Családsegítő munkatárs:
Boros Henrietta: 06/30 314-8830

2) Háziorvosi szolgálat
Vállalkozó háziorvos neve:   Dr. Mecseki Sándor
Székhelye:                              6624 Eperjes, Béke utca 9.
Postacíme:                              6624 Eperjes, Béke utca 9.
Telefonszáma:                        63/ 850-022
E-mail cím:                            rendelo.eperjes@gmail.com

3) Körzeti Védőnői Ellátás
Védőnő:                                             Tóth Noémi
Székhely és postacím:                       6624 Eperjes, Béke utca 11.
Telefonszám:                                     63/455-303
E-mail cím:                                        eperjes.vedono@freemail.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás