1/2020 (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 1/2020 (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összes bevételét – az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 100.229.809  Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                100.229.809 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                             0 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:      100.229.809 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                               0 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                           0 Ft

                               Belső finanszírozási bevételek összesen:                       0 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                         0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                    0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                  0 Ft

                     ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi költségvetésének összes kiadását: 100.229.809 Ft. főösszegben –  az 2. melléklet szerinti részletezéssel – állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                     100.229.809 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                  0 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                  100.229.809 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás                                                      0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                       0 Ft

                                 Külső finanszírozási kiadások összesen:                     0 Ft

e) Belső működési célú finanszírozási kiadás                                                       0 Ft

f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                         0 Ft

                                 Belső finanszírozási kiadások összesen:                      0 Ft

3. §

A képviselő testület a 2020. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):                              0 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege:                                     0 Ft

Költségvetési egyenleg összesen:                                      0 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                   0 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                             0 Ft

                Belső finanszírozási egyenleg összesen:                     0 Ft

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                  0 Ft

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány):                 0 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány):                            0 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):                    0 Ft

4. §.

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szerv egy címet, alkot melyet a rendelet 3. melléklete tartalmaz.

5. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2020. évre céltartalékot nem képez.

(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§.

3. A 2020 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

 A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló keretösszeg 50.000 Ft.

7.§.

4. A 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 400.000 Ft teljesíthető. (13. melléklet)

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 100.000 Ft.

8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló LXXI törvény 58. § (6) bekezdése     alapján a képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 53.700 Ft/hó/fő,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

d) A csoportvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

(2)          A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3)  Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre kiadási előirányzat mértékéig, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

 (1)  A kiadások teljesítésekor a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3)  Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

  a)       bérjellegű kifizetések:

    aa)   közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

    ab)  eseti megbízási díjak,

    ac)  önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

    ad)  lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b)         készpénzelőleg,

c)         belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d)        a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e)         üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f)         helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g)         karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h)         készletbeszerzéssel és kis értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos kiadások,

i)          reprezentációs kiadások,

j)          jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k)         az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,

l)          közbiztonsági feladatok kiadásai

m)        egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

g)        pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető)

            kiadások,

n)         jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4)  Az (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

10. §

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra

átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 500.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a  

 Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A 2020-2023. évi költségvetés gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat fejlesztési célokkal kapcsolatos kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több éves kihatású döntéseit a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

11. §

6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 13-től lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Eperjes, 2020. február 13.

    Kabai Mátyás                                                                                  Kovács-Nagy Andrea

   polgármester                                                                                                  jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Eperjes, 2020. február 13-án.

                                                                                                             Kovács-Nagy Andrea

                                                                                                                             jegyző

1. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez


Eperjes Község Önkormányzata 2020. évi összesített bevételei
kiemelt előirányzatonként

Ft-ban2020. éviönkéntkötelező 
Ssz.rovatmegnevezéstervvállaltfeladat
feladat
1B4I. Intézményi működési bevételek  (B4)34 524 000
34 524 000
2B11állami támogatás14 305 8094 250 00010 055 809
3B16működési célú átvett pe. Áht-n belülről22 200 000022 200 000
4B1II. Műk.célú támogatások áht-n belül (2,3) 36 505 8094 250 00032 255 809
5
III. Műk.  célú pe. átvétel áht-n kívülről 000
6B62IV. Műk. kölcsönök visszatér. Áht-, kívülről000
7
       Igazgatási szolgáltatási díj000
8
       Bírság, pótlék50 000050 000
9
      Helyi adók27 650 000
27 650 000
10
     Átengedett központi adók (gépjármű)1 500 00001 500 000
11B3V. Közhatalmi bevételek (7….10) 29 200 000029 200 000
12
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I…V): 100 229 8094 250 00095 979 809
13
VII. Felhalmozási bevétel 000
14
      Felhalmozási célú állami támogatás000
15B25      Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről000
16
VIII. Felh. célú támog. Áht-n belülről (14;15)000
17B72       Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről000
18B72       Kölcsön visszatérülés000
19
       Felhalmozási áfa visszatérülés000
20
IX Felhalmozási célú átvett pe. (17….19)000
21
X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (VII…IX)000
22
Maradvány igénybevétele000
23
Likvid hitel felvétele000
24B816Felhalmozási Hitel felvétele000
25
Hitelek összesen (22,23):000
26B816 Működési irányítószervi támogatás000
27
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (22,25,26) 000
28
XII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (VI;X;XI)100 229 8094 250 00095 979 809
2. melléklet az 1/2020.(II.13.) Önkormányzati rendelethez


Eperjes Község Önkormányzat 2020. évi összesített kiadásai  
kiemelt előirányzatonként

 Ft
Ssz.
2020. évi önkéntkötelező
megnevezéstervvállaltfeladat


feladat
1Személyi jellegű kiadások32 721 6202 631 60030 090 020
2Munkaadókat terhelő járulékok5 346 964460 5304 886 434
3Dologi jellegű kiadások58 611 2251 136 87057 474 355
4Egyéb működési kiadások (5….7)3 050 00021 0003 029 000
5   – Működési célú pe. Átadás Áht-n kívül50 00021 00029 000
6   – Működési célú pe. Átadás Áht-n belül3 000 00003 000 000
7   – Működési tartalék
00
8Szociális juttatások500 0000500 000
9I. Működési kiadások összesen (1….4;8)100 229 8094 250 00095 979 809
10Beruházás áfával000
11Felújítás áfával
00
12Egyéb felhalmozási kiadások (13…15)000
13  – Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kívül000
14  – Felhalmozási célú pe. Átadás Áht-n kbelül000
15   – Kölcsönök000
16II. Felhalmozási kiadások összesen (10…12)000
17  Irányítószervi támogatás 000
18   Felhalmozási célú hitel törlesztése000
19III. Finanszírozási kiadások (17,18)000
20KIADÁSOK MINDÖSSZ. (I, ……. III.)100 229 8094 250 00095 979 809
3. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

ABCDEFGHIJKLM
1Cím számAlcím számElőir csop számKiemelt előirányzat számAlcím csoportCím névAlcím névElőirányzat csoport névKiemelt előirányzat név2020. évi előirányzatokKiadásBevételTámogatás
361Eperjes Község Önkormányzata

   14 305 809   
37

1Működési költségvetés
        85 924 000   
38


1Személyi juttatások       32 721 620   

39


2Munkaadót terhelő járulékok         5 346 964   

40


3Dologi kiadások       58 611 225   

41


4Egyéb működési célú kiadások         3 050 000   

42


5Ellátottak pénzbeli juttatásai           500 000   

43

2Tartalékok                    –     

44

3Felhalmozási költségvetés
                     –     
45


1Intézményi beruházási kiadások                    –     

46


2Intézményi felújítási kiadások                    –     

47


3Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő


48


4Egyéb felhalmozási célú kiadások


49

4Finanszírozási műveletek
                     –     
50


1 cím összesen     100 229 809          85 924 000      14 305 809   
4. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez            Eperjes Községi Önkormányzat 2020. évi

Működési-felhamozási mérlege


2020. évi
2020. évi

bevételekterv
kiadásokterv
Ssz.Működési bevételek
Ssz.Működési kiadások
1Intézményi bevételek34 524 00017Személyi juttatások  32 721 620
2Önkorm. műk. kv-i bev.14 305 80918Munkaadói járulékok5 346 964
3Közhatalmi bevételek29 200 00019Dologi kiadások58 611 225
4Működési kölcsön visszatér.

020Pénzeszköz átadás3 050 000
5Műk. Támogatás áht-n belülről 

22 200 00021Támogatások (szociális)500 000
6Finanszírozási bevételek022Támogatásértékű kiadás 
0
7    ebből: – felügyeleti támogatás023Céltartalék0
8               – működési hitel024Felügyeleti támogatás0
9Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről025Áll. Támogatás előleg elsz.0
10Műk. bevételek össz. (1..6,9)100 229 80926Műk. kiad. össz. (17..25)100 229 809
Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások
11Fejl. Hitel, előfin. Hitel027felújítások0
12Felh. Átvett pe. Konyha0

13Lakáskasssza


14Közhatalmi bevételek028Felh. Hitel törlesztés0
15Felh. bev.össz. (11…14)029Felh. kiad. össz. (27,28)0
16BEV. ÖSSZ.: .(10,15)100 229 80930KIAD. ÖSSZ.:(26,29)100 229 809
5. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez


Ft-ban
Eperjes Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterveSszMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.OktóberNov.Dec.Össz.
1Nyitó pénzkészlet73 859 58072 064 08070 268 58080 423 08078 627 58077 932 08075 636 58073 391 08071 245 58081 200 08079 104 58076 909 08073 859 580
2Intézményi műk. bev.2 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0002 960 0001 964 00034 524 000
3Helyi adók (közhat.bev.)500 000500 00012 000 000500 0001 600 00050 00050 000150 00011 800 000200 000100 000250 00027 700 000
4irányítószervi támogatás0
5Átengedett kp. Adók50 00050 000500 00050 00050 00050 00050 00050 000500 00050 00050 00050 0001 500 000
6Átvett pe. Áht-n kívülről0000000000000
7Átvett pe. áht-n belülről1 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 0001 850 00022 200 000
8Kp. kv.-i támogatások1 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 1501 192 15914 305 809
9Hitelfelvétel 0
00000000000
10Kölcsönök visszatér.0
11BEVÉTELEK (1….10)80 411 73078 616 23088 770 73086 975 23086 279 73084 034 23081 738 73079 593 23089 547 73087 452 23085 256 73082 215 239100 229 809
12Személyi juttatások2 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 8012 726 80932 721 620
13Munkaadói járulékok445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 580445 5845 346 964
14Dologi kiadások4 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 2694 884 26658 611 225
15Szociális támogatások41 00041 00041 00041 00041 00041 00041 00041 00041 00041 00041 00049 000500 000
16Pe átadás Áht-n kívülre, belül00
0050 00000
00050 000
17irányítószervi támogatás0000000000000
18Pe. Átadás Áht-n belülre250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 000250 0003 000 000
19felhalmozási hitel törl.00
000
0

000
20felhalmozási kiadások000
00000
000
21Céltartalék0000000000000
22KIADÁSOK (11…21)8 347 6508 347 6508 347 6508 347 6508 347 6508 397 6508 347 6508 347 6508 347 6508 347 6508 347 6508 355 659100 229 809
6. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez2020. évi állami támogatások részletezése


Jogcím megnevezése2019. évi2020.évi
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                   8 927 639 Ft                    5 609 417 Ft
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              –   Ft                                –   Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                   1 613 478 Ft                       441 000 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                   7 623 233 Ft                    6 404 320 Ft
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                              –   Ft                                –   Ft
Intézményi gyermekétkeztetés
                                –   Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                        69 355 Ft                         51 072 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   1 800 000 Ft                    1 800 000 Ft
Mindösszesen               20 033 705 Ft                14 305 809 Ft
7. melléklet az 1/2020. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
Eperjes Község Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett
létszámkerete 2020. év
Intézmény2020. terv
főfogl.részf.össz.
Eperjes Község Önkormányzat12012
polgármester101
Községgazdálkodás.202
Háziorvos101
Művelődési Ház303
Védőnő101
utak, hidak101
Házi segítségnyújtás101
Park101
Könyvtár000
Tanyagondnok101
Közfoglalkoztatottak


Eperjes Község Önkormányzat12012
Közfoglalkoztatott mindösszesen:12012
8. melléklet az 1/2020. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei
ezer Ft
Sor-számMegnevezés2020. év2021. év2022. év2023. év2024. év2025. év2026. év2027. év2028. év2029. év
abcdefghijk
Saját bevételek
1.Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel27 70027 70027 97728 25728 54028 82529 11329 40429 69829 995
2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel10 06810 16910 27110 37410 47810 58310 68910 79610 90411 013
3.Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel0000000000
4.Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel0000000000
5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel50505050505050505050
6.Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés0000000000
7.SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN37 81837 91938 29838 68139 06839 45839 85240 25040 65241 058
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
8.Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére0000000000
9.Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen0000000000
10.Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot
keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)
18 90918 96019 14919 34119 53419 72919 92620 12520 32620 529

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

9. melléklet az 1/2020. (II.13.) Önkormányzati rendelethez


Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2021., 2022. és 2023. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
A “gördülő tervezés” számai
ezer Ft
Sor-számMEGNEVEZÉS2020. évi2021. évi2022. évi2023. évi
Eredeti előirányzatElőirányzat% az előző évhezElőirányzat% az előző évhezElőirányzat% az előző évhez
abcdefgh
I. Működési bevételek és kiadások
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről14 30614 413101,0%14 557101,0%14 703101,0%
2.Közhatalmi bevételek29 20029 200101,0%29 200101,0%29 492101,0%
3.Működési bevételek34 52434 524103,0%35 420103,0%36 483103,0%
4.Működési célú átvett pénzeszközök22 20022 200100,0%22 300100,5%22 500100,9%
5.Működési költségvetés bevételei összesen 100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
6.Működési célú finanszírozási bevételek000,0%00,0%00,0%
7.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
8.Személyi juttatások32 72232 722102,0%33 460102,0%34 356102,0%
9.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 3475 454102,0%5 563102,0%5 668102,0%
10.Dologi kiadások58 61158 611100,0%58 904100,5%59 504100,8%
11.Ellátottak pénzbeli juttatásai 500500102,4%500102,4%525102,4%
12.Egyéb működési célú kiadások3 0503 050100,0%3 050100,0%3 125102,5%
13.Működési költségvetés kiadásai összesen100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
14.Működési célú finanszírozási kiadások00100,0%0100,0%0100,0%
15.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
16.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről0000
20.Felhalmozási bevétel
000
21.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz0000
22.Felhalmozási költségvetés bevételei összesen0000
23.Felhalmozási célú finanszírozási bevételek0000
24.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN0000
25.Beruházás000,0%00,0%00,0%
28.Felújítás000,0%00,0%5 4120,0%
29.Egyéb felhalmozási kiadások0000
32.Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen000,0%00,0%00,0%
33.Felhalmozási célú finanszírozási kiadások0000
34.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN000,0%00,0%00,0%
35.Önkormányzat BEVÉTELEI összesen100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
36.Önkormányzat KIADÁSAI összesen100 230100 337100,1%101 477101,1%103 178101,7%
10. melléklet az 1/2020.(II.13.) Önkormányzati rendelethezEperjes Község Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2020. év 
Ft

Felhalmozási kiadások Önkorm.
10
2Összesen felhalmozási kiadás (1…4):0
3Felhalmozási hitelek 2019. évi törlesztése (6….8):0
4Felhalmozási kiadások mindösszesen (5,9):0
5

6Felhalmozási bevétel
70
8Hitelfelvétel összesen (11….13):0
90
10Felhalmozási bevételek összesen (15….18):0
11

12Fejlesztési hitel0
13ebből engedélymentes, mert éven belüli futamidejű (megelőlegezés)
14Engedélyköteles hitel 0
11. melléklet az 1/2020. (II.13.) Önkormányzati rendelethez


Eperjes Község Önkormányzata 2020. évi többéves kihatással járó döntései
Forrás megjelöléseFeladatMegvalósítás várható időpontjaVárható bekerülési költség (ezer Ft)Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)Megjegyzés


2020. év00
2021. év00
2022. év00
2023. év00
12. melléklet az 1/2020. (II.13.) Önkormányzati rendelethez


Eperjes Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

ezer Ft
Megnevezés2020. év
jogosultság esetszámaközvetett támogatás összege
Telekadó00
törlés00
100 %-os adókedvezmény00
50 %-os adókedvezmény00
Magánszemélyek kommunális adója00
törlés00
Adómentesség: 70 éven felüli00
Adómentesség: 3 vagy több gyerek00
ADÓK MINDÖSSZESEN:00
Ellátottak térítési díja00
kedvezmény,mentesség helyi döntés alapján00
Kölcsönök00
elengedett tartozás00
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel
0

00
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése00
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg00
13. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Szociális segélyek kimutatásaSorszámRovatrendRovatösszesítőFőkönyvi számSzakfeladatCOFOGRészletezésSzervezetMegjegyzésFeladattípusÖsszeg
1.K506125 000054831999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltBursa Hungarica125 000,00 Ft

K506 összesen


Összesen125 000,00 Ft
1.K4850000005482511999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGenerálttelepülési lakhatási tám.50 000,00 Ft
2.

05482511999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltszoc tűzifa önrész0,00 Ft
3.

05482521999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltgyógyszer támogatás50 000,00 Ft
4.

05482551999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltátmeneti támogatás100 000,00 Ft
5.

05482552
anyasági támogatás150 000,00 Ft
6.

05482561999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltrk. gyermekvédelmi tám.0,00 Ft
7.

05482541999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGenerálttemetési támogatás50 000,00 Ft
8.

054871999000-1107060
segélyezettek kiadásaiGeneráltköztemetés100 000,00 Ft
Segélyek összesen:
Összesen500 000

Csatolmányok

Megnevezésméret
rendelet
3.08 MB

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás