5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának és köztisztaságának előírásairól

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közterületek használatának és köztisztaságának előírásairól

 

Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának és köztisztaságának előírásairól

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. tv. 34. § (5) bekezdésében és 37.§ (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

 1. A rendeletet Eperjes Község (továbbiakban: község) közigazgatási területén kell alkalmazni.
 2. A község közigazgatási területe bel- és külterületet foglal magában.

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre.

 II. Fejezet

Általános rendelkezések

3. §.

(1) A rendelet célja településképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése;

b) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely;

c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak;

d) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;

e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés.

f) közvetlen veszély: élet és vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető helyzet, illetve állapot.

g) településközponti terület: A Béke utcának a Petőfi utca és a Rákóczi F. utca közötti szakasza, és a Béke tér.

h )turisztikailag kiemelt terület: megegyezik a településközponti területtel.

(3) A rendelet a hatálya alá tartozó területeken egyes tevékenységek folyatását
feltételekhez kötheti, illetőleg megtilthatja.

 

4. §.

 1. A közterületek kezelői feladatait a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája látja el, de az önkormányzat egyes feladatok elvégzésével más szervezeteket vagy személyt is megbízhat.
 1. A közterületek rendjét és tisztaságát a Polgármester által kijelölt, az önkormányzattal munkaviszonyban álló személy jogosult és köteles ellenőrizni.

5. §.

A közterület tisztántartását külön önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A közterület rendeltetésszerű használata érdekében előírt rendelkezések

6. §.

 1. Jármű rakományát úgy kell rögzíteni és szállítani, hogy az le ne essék, le ne szóródjék, ki ne ömöljék, a levegőt ne szennyezze.
 1. Ha a szállított, tárolt anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést okozó köteles annak eltakarításáról haladéktalanul gondoskodni.
 1. Tüzelőt, egyéb ömlesztett anyagot járdán, úttesten – a forgalom akadályozása nélkül – 2 nap időtartamig lehet tárolni, ezt meghaladó időtartamra közterület használati megállapodást kell kezdeményezni.
 1. Robbanásveszélyes anyag (üzemanyag, gáz, pirotechnikai eszköz) tűzveszélyes anyagok ideiglenesen sem tárolhatók. Szálas takarmány (széna, szalma, leveles szár, stb.) közterületen maximum 24 óráig tárolhatók.

7. §.

 1. A zöldterületeket rendeltetésszerűen a lakosság időbeli korlátozás nélkül használhatja.
 1. A zöldterületeken mások nyugalmát, pihenését zavaró tevékenységet folytatni tilos.
 1. A község területén lévő köztárgyakat (padok, játszóeszközök) csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A játszóteret és azok felszerelését csak 14 éven aluli gyermekek használhatják.

8. §.

 1. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának egyes szabályait jelen rendelet szabályozza.
 1. Közterületet rendeltetésétől eltérően használni csak közterület-használati megállapodás alapján szabad. A közterület használattal kapcsolatos ügyekben a Polgármester jár el. A kérelmet a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Eperjesi Kirendeltségénél kell előterjeszteni.

(3) Közterületet rendeltetésétől eltérő használata különösen:

a) építőanyag közterületen történő tárolása,

b) kereskedelmi, mozgóbolti tevékenység végzése,

c) mutatványos tevékenység

d) filmforgatás célú tevékenységek

(4) A közterület használati megállapodás iránti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a közterület nagyságát, helyének és használatának módját, a napi árusítás időtartamának

pontos meghatározását,

d)közút területét igénybe vevő közterület-használat esetén a közútkezelői hozzájárulást,

 1. Közterület-használati megállapodás másra nem ruházható át.

(6)  Nem kell közterület használati megállapodást kötni:

 1. lakossági hozzájárulással történő járda, közút építéséhez, javításához, fenntartásához, az ahhoz szükséges anyagok tárolásához, maximum 3 hónapos időtartamig,
 2. közterületen, illetve alatta elhelyezett közműves berendezések javításakor, hibaelhárítás esetén a javításhoz feltétlenül szükséges időtartamra, ha az nem jár burkolatbontással,
 3. közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, úttartozékok elhelyezéséhez,
 4. köztárgyak (pl.: szökőkút, emlékmű, szobor) építésével, javításával, karbantartásával járó közterület-használathoz,
 5. helyi rendezvények alkalmával az arra kijelölt helyen történő árusításhoz,
 6. hulladéktároló edényzet kihelyezéséhez, valamint a lomtalanítási akció keretében kihelyezett tárgyakra (amit a lomtalanítás megkezdése előtt maximum 24 órával lehet kihelyezni),
 7. tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 72 óra időtartamú tárolásához.
 8. az önkormányzat által szervezett rendezvényekhez.

(7)   Nem köthető közterület használati megállapodás a következő esetekben:

 1. ha a tevékenység előre láthatóan élet- vagy balesetveszélyt okoz,
 2. forgalomból kivont járművek, gépek tárolásához.

(8) Közterületen kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenységhez igénybe vett bruttó alapterület után kell közterület-használati díjat fizetni, melynek minimális nagysága 2 m2

(9) A község területén pirotechnikai eszközt árusítani tilos.

(10) A külön engedéllyel rendelkező községi rendezvények kivételével közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos.

9. §.

 1. Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztán tartani az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.
 1. Tilos közterületen göngyöleget tárolni, kivéve a szállítási előkészületeket.

10.  §.

Építési és bontási munkálatok

 1. Bontás, építés, felújítás és karbantartás alatt álló ingatlan és az előtte húzódó járda és munkaterület tisztántartása a kivitelező feladata. Az építési munka kivitelezőjének kötelessége az építés területén és annak közvetlen környékén a tisztaság biztosítása.
 1. Tilos közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tartós tárolása. Az ilyen anyagokat 48 órán belül el kell szállítani.
 1. Közterületen építési anyagot tárolni tilos. Amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség a Polgármester a tárolást a lehető legkisebb hely és időigénnyel, díj ellenében engedélyezheti.
 1. Halasztást nem tűrő közmű karbantartás esetén a kivitelező, az útkezelő, illetve tulajdonos által előírt módon köteles az út- és járdaburkolatot eredeti állapotának megfelelő minősében helyreállítani.
 1. Köteles a járdaburkolat eredeti állapotában történő helyreállítására, aki azt megrongálja, abban kárt okoz.

11.   §.

Filmforgatás célú tevékenységek

(1.) Közterületen filmforgatás célú tevékenységekre vonatkozó 2004. évi II. törvény IV/A. Fejezet szabályai az irányadók.

(2.) A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulásában meghatározza:

 1. filmforgatás célú tevékenységek folytatásához elkerülhetetlenül szükséges terület helyét, nagyságát, díját.
 2. filmforgatás célú tevékenységek folytatásához elkerülhetetlenül szükséges időtartamot.
 3. közterület-használat egyedi feltételeit:

 1. Díjmentesség adható a Eperjes községgel kapcsolatos oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú, valamint Eperjes Község Önkormányzatának hivatalos rendezvényeivel kapcsolatos filmalkotások forgatásához a filmalkotó személyétől függetlenül.
 1. A (5) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 50 % díjkedvezmény adható az Eperjes községgel kapcsolatos egyéb témájú filmalkotások forgatásához a filmalkotó személyétől függetlenül.
 2. Reklámfilmek forgatásához nem adható kedvezmény.
 1. A képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

12. §.

Közterület-használati díj mértéke a megfizetés módja

 1. A napi díjas közterület használata esetén a díj megfizetése a közterület használati megállapodás megkötésével egyidejűleg esedékes. A huzamosabb időre szóló közterület-használat a megállapodás megkötésétől számított 8 napon belül fizetendő.
 1. A közterület-használati díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.

13. §.

Eljárási rendelkezések

 1. Közterület-használati megállapodás megkötését a 10. § (7) kivételével annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet használni kívánja.
 1. A közterület használati megállapodást meghatározott időre lehet megkötni.
 1. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a közterület használó nevét, állandó lakhelyét, telephelyét,

b) a közterület használat célját, időtartalmát,

c) a közterület használat helyét, módját, díját,

d) a visszavonás megszűnés esetén az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét,

e) a díjfizetés módját, mértékét.

14. §.

Jogkövetkezmények

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet

a) a 6. § (2) – (4) bekezdésekben,

b) a 7. § (2) és (3) bekezdésben,

c) a 8. § (6), bekezdés f.) pontban,

d) a 8. § (9), és (10) bekezdésekben,

e) 9. § (1) – (2) bekezdésben,

d) a 10. § (2) és (3) bekezdéseiben

foglalt rendelkezéseket megsérti.

(3)A Közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének felelősségre vonása nem mentesíti az elkövetőt kártérítési kötelezettsége és díjhátralékának megfizetése alól.

15. §.

Záró rendelkezések

 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kiss Csaba                                                                                  Dr. Sztantics Csaba

polgármester                                                                                                jegyző

Záradék:

Megalkotta: Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2014. március 27. napján.

Dr. Sztantics Csaba

jegyző

Melléklet a 5/2014. (III.27.) rendelethez

Közterület-használati díjak

Közterület használat jellege                                                     díja   (Ft/m2/nap)

                                                                        Településközponti terülen          Egyéb területen

 1. Alkalmi és mozgó árus                                                                    100,- Ft                       100,-

2.Építési anyag, tüzelő,

egyéb ömlesztett anyag tárolása                                           100,- Ft                         50,-

 1. Mutatványos tevékenység                                                                 80,- Ft                         40,-
 1. Filmforgatás célú tevékenységek:                Turisztikailag kiemelt terület     Egyéb terület

Ft/m2/nap                          Ft/m2/nap

–                                                               300

–                                                                    100,-

A melléklet 4. pont alatti, Filmforgatás célú tevékenység esetében a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.

A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák!

 

Köztisztasági rendelet PDF

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás