3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Eperjes Község Önkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzat

Elfogadva:  Eperjes Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2015. ( II.25.) rendeletével

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési

Szabályzatáról

Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.Fejezet

Általános rendelkezések

 1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Eperjes Község Önkormányzata

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:

6624 Eperjes, Petőfi u. 1.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:

Eperjes Község Önkormányzatának képviselő-testülete.

 1. Az önkormányzat illetékességi területe:

Eperjes község közigazgatási területe. A közigazgatási terület adatait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. § Az önkormányzat jelképei: a település címere, zászlója, pecsétje. Az önkormányzat

jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja

meg.

 1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.
 2. § A települési önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján gyakorolja.
 3. § A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 5 fő. A képviselő-testület tagjaink

felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

A képviselő-testület szervei:

a)

b)

c)

Eperjesi Kirendeltsége  elnevezéssel.

I.Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

 1. § (1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei (bizottság, polgármester, jegyző, közös önkormányzati hivatal) látják el.
 2. § (l) Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatokat.

(2) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein keresztül látja

el.

(3) A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek  listáját a

2 függelék tartalmazza. A változást a Közös Önkormányzati Hivatal 8 munkanapon

belül  átvezeti.

 1. § A képviselő-testület átruházott hatáskörei:

(1) A Képviselő-testület által a polgármesterre és a szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.

 1. A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

II.Fejezet

A képviselő-testület működése
A képviselő-testület üléseinek száma

 1. § A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.
 1. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

(2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő- testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

 1. A munkatervet minden év február 28-áig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatokat is figyelembe véve a jegyző állít össze.
 1. A munkaterv tartalmazza

a)

b)

c)

d)

 1. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a)

b)

(2)

A képviselő-testületi ülések összehívása

 1. § (1) A képviselő-testületi ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelően hívják össze.

(2)

(3)

 1. § A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.
 2. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.
 3. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2)A meghívónak tartalmaznia kell

a)

b)

c)

d)

e)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

fa) az előterjesztőknek és

fb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(8)

 1. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2)

a)

b)

c)

(3)

(4)

 1. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2)

a)

b)

c)

(3)

a)

b)

 1. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái:

a)

(2)

A képviselő-testület ülésének vezetése

 1. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a)

b)

c)

d)

e)napirendenként

ea) a vita levezetése, a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb)            a vita összefoglalása,

ec) az indítványok szavazásra való feltevése,

ed)            a rendelet tervezetek, határozati javaslatok szavaztatása (az ülés vezetőjének pontosan meg kell fogalmaznia a szavazásra feltett döntési javaslat tartalmát)

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

f)

g)

h)

i)

j)

 1.  § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van.

(2)

 1. § (1) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülésre szóló meghívót postai úton vagy a hivatalsegéddel kell kiküldeni. Emellett még elektronikus levélben is elküldhető az érintetteknek.

(2)

 1. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2)

 1. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2)

(3)

(4)

(5)

 1. § (1) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(2)

(3)

(4)

 1. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

(2)

a)

b)

 1. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

 1. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

 1. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.
 1. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben, vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

a)

b)

ba)            a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(3)

 1. § A napirendi ponttal kapcsolatos szavazások előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni, amelyet a döntésnél figyelembe kell venni.
 2. § A képviselő-testület a döntéseit az ülésen egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.
 3. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges, amelyről az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény így rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nem él azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban, saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

A kép viselő-testület döntései

 1. § (1) A képviselő-testület döntései

a)

b)

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a)

 1. § (1) A képviselő-testület a 33. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a)

b)

c)

(2)

(3)

(4)

(5)

 1. § (1) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(2)

(3)

(4)

 1. § (1) Az ülés vezetője a 34-35. §-ban meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozati javaslatot, vagy a rendelet tervezetet elfogadta, vagy elutasította.
 2. § A képviselő-testület elfogadott határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő,

egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hónap, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:

Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testületének…./…… ( )

önkormányzati határozata a …………………………………     -ról.

 1. § A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, (és, ha a döntési javaslat tartalmazta) a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.
 2. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2)

(3)

(4)

 • a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés,
 • az önkormányzat honlapján történő közzététel.

(5)

(6)

(7)

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testületének……./……..(……….)

önkormányzati rendelete a ………………………..         -ról.

 1. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából való kizárását a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény szabályozza.
 2. § (1) Amennyiben a képviselő az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló

törvényben meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény előírásának megfelelően kell eljárni.

(2) .Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz.

 1. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2)

(3)

(4)

(5)

 1. § (1) A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent azon személynek, akinek nincs tanácskozási joga. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.

(2)

(3)

(4)

(5)

 1. §. (1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottság elnökétől, valamint a jegyzőtől – önkormányzati ügyben – szóban felvilágosítást kérhetnek.

(2)

(3)

(4)

 1. § (1) A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

(2)

(3)

A jegyzőkönyv

 1. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján közokiratnak minősül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

 1. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott pontokat.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a)

(7)

a)

b)

c)

d)

e)

ea) a képviselői indítványokat,

eb)            a képviselői hozzászólásokat,

 1. § (1) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(2)

(3)

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az Önszerveződő közösségek

 1. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint.

(2)

(3)

(4)

 1. § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 2. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.
 1. A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.
 2. A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.
 3. A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.
 1. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.
 2. § (1) Az itt elhangzott kérdésekre, javaslatokra a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott időn belül választ kell adni. Ennek érdekében a levezető elnöknek rögzíteni kell a kérdést feltevő, hozzászóló nevét, lakcímét, és az elhangzott észrevételt, feltett kérdést.

(2) A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

 1. § (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából évente egy alkalommal falugyűlést, illetve esetenként (fontosabb döntései tárgykörében) lakossági fórumot (későbbiekben együtt: fórumot)tarthat.
 1. A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére az alpolgármester (akadályoztatása esetén a képviselő-testület által felkért képviselő) jogosult.
 2. A falugyűlés és az eseti jelleggel megtartott fórum olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.
 3. A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

V.  Fejezet

A települési képviselő

 1. § (1) A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

(2) A települési képviselők névsorát, megbízatását a rendelet 4. számú melléklet tartalmazza.

 1. § (1) A települési képviselő köteles

a)

b)

c)

d)

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a)

b)

c)

 1. § (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.

(2)

(3)

VI.       Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

 1. § A képviselő-testület szervei:

a)

b)

c)

d)

A polgármester és az alpolgármester

 1. § (1) Eperjes Község Önkormányzata polgármestere a feladatát főállásban látja el.

(2) A polgármesteri tisztség Összeférhetetlenségi szabályait, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.

 1. § (1) A polgármester lemondására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben meghatározottakat kell

alkalmazni.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.

 1. § (1) A polgármester a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatokon túli további feladatai

a)

b)

c)

d)

e)

(2)

(3)

 1. § (1) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő Önkormányzati ügyekben:

a)

b)

 1. § Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatellátásra egy társadalmi megbízatású alpolgármestert a tagjai közül választ.
 2. §Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.
 3. § Az alpolgármesterek fogadóórája:

– minden hónap első keddjén 11.00 – 12.00 óra között a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében.

A képviselő-testület bizottságai

 1. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.
 2. § A képviselő-testület állandó bizottsága

a)

 1. § Az önkormányzat bizottságainak létszámát, a bizottságok feladatait, hatáskörét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
 2. § (1) Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak száma 3 fő.

(2) A Bizottság feladatait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

70.   § A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól

szóló törvény határozza meg.

 1. § (1) A bizottságra, a bizottság működésének szabályaira a Magyarország Helyi

Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 1.  A bizottság a létrehozását követően 30 napon belül ülést tart, ahol – az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – határozattal elfogadják a bizottság részletes működési szabályait tartalmazó bizottsági ügyrendet.
 2.  A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A jegyző

 1. § (1) A jegyző jogállására a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A jegyzőnek a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

 1. §(1) A 74. § (2) bekezdés e) pontokban meghatározott határozat-nyilvántartás formái

a) a határozatok nyilvántartása sorszám szerint,

(2) A 74. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott rendelet-nyilvántartás formái:

a)

b)

 1. § A jegyző kinevezését a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.
 2. § A jegyzőre vonatkozó egyéb szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben határozzák meg.
 3. § (1) A képviselő-testület a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.

(2)

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal.

(3)

(4)

(5)

Társulás

77.    § (1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulása:

Eperjes Község Önkormányzata jelenleg nem tagja egyetlen társulásnak sem.

(2) A Társulásra egyebekben a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja

 1.  § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program

alapján    működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, finanszírozása

 1. § Az önkormányzat gazdálkodására a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló

törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben szabályozza a felelősöket az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért, és annak biztonságáért.

IX. Fejezet

 Záró rendelkezések

 1. § (l) Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezi a

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11/2013.(V.27.) önkormányzati rendeletét.

Kós György Gergő                                                    Gyurisné Székely Erika

polgármester                                                            jegyző

Kihirdetve:

Eperjes, 2015. február 25.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

 1. számú melléklet

A település közigazgatási területének adatai:

Az igazgatási terület nagysága: 7393 ha

A belterület nagysága:              115 ha

Zöld terület nagysága:              6476 m2

Mezőgazdasági terület nagysága:          7278 ha

 1. számú melléklet

Az őket érintő napirendi pontoknál tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek

Megnevezése                                                                                   Székhelye

Eperjesi Természetvédő Szabadidő és Sporthorgász    Eperjes, Petőfi u. 1.

Egyesület

Földtulajdonosok Sportvadász Egyesülete                               Eperjes, Béke u. 34.

 1. számú melléklet

Az önkormányzat hivatalos lapjára, weboldalára vonatkozó adatok

A hivatalos lap neve: Nincs

Eperjes Község Önkormányzata weboldala : Nincs

 1. számú melléklet

A polgármester és a települési képviselők névsora, megbízatásuk

A képviselő neve

Képviselői minősége

(polgármester, alpolgármester, képviselő)

Kós György Gergő polgármester
Kacziba József alpolgármester
Gyebnár Gábor Képviselő, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagja
Horváth Ferenc Képviselő, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke
Tóth-Kovács Sándor János Képviselő,       Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagja
 1. számú melléklet

A polgármester fogadóórái:

Szerda:                       10,00 -12,00

 1. számú melléklet

Az állandó bizottság létszáma, a bizottság feladata, hatásköre

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelői Bizottság

A bizottság létszáma: 3 fő.

A bizottság feladat- és hatásköre:

 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot,
 • véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló előterjesztésről,
 • az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése

A bizottság feladat– és hatásköre a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, és a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatban:

 • képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
 • a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
 • a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány

biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,

 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
 • a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges

azonosító adatok írásbeli bejelentésére,

 • a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő

8 napon belüli törlése,

 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron

következő ülésén való tájékoztatás

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelői Bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal résztvevőket, valamint költségvetési koncepció, költségvetési tervezés, és beszámolás témakörök esetében az önkormányzat intézmények képviselőjét.

 1. számú melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

(1)

(2)

 1. számú függelék

Eperjes Község Önkormányzata alaptevékenységére vonatkozó kormányzati

funkciók

Kormányzati funkció

száma

megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210

Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások

013320

Köztemető-fenntartás és- működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031030

     Közterület rendjének fenntartása

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatás

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

011220

Adó- vám és jövedéki ig.

Eperjes Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás