3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

Eperjes Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetben foglaltak, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (2) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet alapján az alábbiakat rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) Közműpótló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 69. pontjában lévő fogalom meghatározás szerint értendő.

 

(2) Ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója aki az ingatlant bármely jog alapján használja.

2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Eperjes Község teljes bel-és külterületén azokra az ingatlanokra amelyeken a háztartási szennyvíz nem szennyvíz közművel, hanem közműpótló (szennyvízszikkasztó illetve tároló, valamint űrgödrös árnyékszék) műtárgyakkal kerül összegyűjtésre és ezekből kell az összegyűlt anyagot begyűjteni, elszállítani elhelyezés, ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt helyre.

(2) Eperjes Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátásával Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok szerint egy közszolgáltatóval (továbbiakban: Szolgáltató) köt szerződést.

(3) Az összegyűjtött háztartási szennyvizet a Szolgáltatónak az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő Nagyszénási Szennyvíztelep kijelölt leürítő helyre kell szállítania és az ártalmatlanítás díját neki kell megfizetnie.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

3. § (1) Az Önkormányzat kötelessége gondoskodni arról, hogy valamennyi érintett ingatlan tulajdonos a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodjon az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize szakszerű gyűjtéséről, elhelyezéséről, tárolásáról és szükség szerint annak begyűjtetéséről és elszállíttatásáról a kijelölt leürítő helyre, ártalmatlanítás céljából.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és leürítése kizárólag úgy történhet, hogy a szennyezést ne idézzen elő a gyűjtés helyén, közterületeken, a szennyvíztisztító telepen és azokon kívül sem.

(3) A Szolgáltató a tevékenységét kizárólag úgy és olyan begyűjtő és szállító járművel végezheti, amely teljes mértékben megfelel a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(4) A Szolgáltató köteles a szolgáltatást az igény bejelentésétől számított 48 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – teljes körűen elvégezni.

(5) A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét  a vele megkötött közszolgáltatási szerződés időtartamáig látja el.

4. A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei

4. § (1) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) a Szolgáltató kizárólagos joga az, hogy a szolgáltatási tevékenységet Eperjes község közigazgatási területén a jelen rendelet illetve a közszolgáltatási szerződés szerint ellássa;

b) a Szolgáltató az ingatlanhasználó igénybejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást elvégezni a 3. § (4) bekezdésben megállapított határidőn belül.

c) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett – az Önkormányzat illetékes munkatársaival egyeztetett – változásokról, a változások bekövetkezte előtt, köteles írásban illetve hirdetményben értesíteni az ingatlanhasználókat;

d) a Szolgáltató a közszolgáltatás nyújtását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető az, hogy a szennyvíztisztító műbe való bebocsátás feltételeinek nem felel meg.

(2) Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei:

a) ahol a háztartási szennyvizek elvezetése szennyvíz közművel nem biztosítható, köteles gondoskodni a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizek jogszabályok szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről, tárolásáról,

b) az ingatlanhasználó köteles a jogszabályoknak megfelelő közműpótló műtárgyban gyűjteni és tárolni a szennyvizet,

c) a közműpótló műtárgyba csak háztartási vagy összetételét tekintve kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést illetve ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését.

d) Az ingatlanhasználó köteles a közműpótló műtárgya megtelése esetén igénybe venni a közszolgáltatást, valamint annak elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani,

e) az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.

5. Díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díjtételek mértéke, a díj megfizetésének rendje, kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének esetei

5. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított közműpótló berendezésből származó szennyvíz után köbméterenként számítandó, amelyet az igénybevevő köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni, számla ellenében. A közműpótló berendezésből származó szennyvíz mennyiségét a szippantó-szállító járműbe gyárilag beépített szintjelző alapján kell megállapítani.

(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb értéke bruttó 2658.-Ft/m3

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj felsőbb jogszabályok által előírt csökkentésével korrigált díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

(5) A Szolgáltató a felsőbb jogszabályok által előírt csökkentés miatt keletkező veszteségek megtérítését kérheti az Önkormányzattól.

(6) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés érvénybelépését követő jogszabályváltozást követően azonnal, illetve minden év október 31-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

(7) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja,

c) a szerződés írásba foglalásával.

(8) A szolgáltatási szerződés minimális feltételei:

a) a Szolgáltató adatai, elérhetőségei

b) a megrendelő Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatai

c) a begyűjtendő szennyvíz átvételi helye

d) a begyűjtendő szennyvíz mennyisége

e) a közszolgáltatás időtartama

f) a közszolgáltatás díja

g) a közszolgáltatás főbb feltételei.

6. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt

ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

6. § (1) Az üdülőingatlanokra külön szabályozást nem állapít meg az Önkormányzat.

(2) Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá nem használt vagy olyan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik.

7. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan használja.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címét köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.

(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

8. Vegyes és záró rendelkezés

     8.§ (1) A rendelet alkalmazásában Eperjes Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely

a) a 3. § (2), (4) bekezdésekben,

b) a 4. § (1) bekezdés b), d) pontjaiban,

c) a 4. § (2) bekezdés a), c), d) pontjaiban,

d) a 7. § (2) bekezdésben

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja vagy a körülírt tilalmakat megszegi és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.

(3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba                                                                Dr. Kiss Csaba

jegyző                                                                             polgármester

Záradék:

Megalkotta: Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2014. február 5. napján.

Dr. Sztantics Csaba

jegyző

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás