1/2015. ( II.04.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2015.  ( II.04.) önkormányzati  rendelet  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületre (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és feladatellátására.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételét:

106.805

eFt- ban

költségvetési kiadását:

106.805

eFt- ban
Bevételből pénzmaradvány

10.000

eFt,
ebből  működési célú pénzmaradvány:

9.650

eFt,
 felhalmozási célú pénzmaradvány:

350

eFt,

3.§

 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. ( kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 1/a, számú mellékletek tartalmazzák.
 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési kiadásokat, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként – kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban – a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
 1. A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
– személyi juttatások

27.645

eFt
– munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó

5.917

eFt
– dologi kiadások

ebből:

Közm. érdekeltségnöv. támogatás

saját összege                                   300 eFt.

         33.645 eFt
– ellátottak pénzbeli juttatásai

3.702

eFt
– egyéb működési célú kiadások

3.018

eFt
– tartalék

0

eFt
 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait és annak forrásösszetételét a  3. számú  melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
 1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban  határozza meg. A foglalkoztatottak feladat-ellátási  részletezését e rendelet  2/a.. számú melléklete tartalmazza.
 1. Az Önkormányzati költségvetés  bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e  rendelet   6. számú melléklete tartalmazza.
 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 7. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben a római számozás a „címet”, az arab sorszámozás az „alcímet” jelöli.
 1.  A képviselő – testület az önkormányzat  2015. évi költségvetésében forráshiányt nem  tervez.
 1.  A Képviselő – testület az önkormányzat  2015. évi költségvetésben általános tartalékot nem tervez.

                                                          4. §

Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár  (továbbiakban:     OEP) közvetlenül  finanszírozza. Az e célra tervezett kötött   felhasználású   előirányzat  1.200 eFt ,mely összege a védőnői feladatellátás kiadásait biztosítja.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

5. §

 1. Az Önkormányzati  feladatokhoz a személyi feltételek  a költségvetésben biztosítottak, melynek fedezete a költségvetés előirányzatában az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2015. január 1-től hatályos bértábla szerint – a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve – került beépítésre.

6. §

 1. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
 1. A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

7. §

 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2015 évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
 1. Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
 1. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 1. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
 1. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli  Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.

8.§

 1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
 1. Az évközben jelentkező többletbevételek (működési és felhalmozási bevételek) felosztásáról a Képviselő – testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.
 1. Év közben jelentkező felhalmozási feladatok megvalósításához hitel felvétele a Képviselő – testület hatáskörébe tartozik, Magyarországi gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vétele mellett.
 1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott 2010. december 31. napját megelőzően keletkezett egyenként 50 e Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljön.

Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal

kapcsolatos rendelkezések

9. §

 1. Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 10/2013.(V.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
 1. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyonbontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
 1. Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok, megvalósítására lehet felhasználni.
 1. A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat  köteles eszközei és forrásai leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett
 1. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzat az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani.

Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

10. §

 1. A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.
 1. A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni.
 1. A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 4.000 eFt, forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybe vételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
 1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső források törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően –teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak

Záró rendelkezések

11. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
 1. E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

                Kós György Gergő                                                Gyurisné Székely Erika

                   polgármester                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 4.

Gyurisné Székely Erika

                                                                                                       jegyző

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás