10/2014. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési hulladékról

és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A RENDELET CÉLJA

(1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

2. §

A RENDELET HATÁLYA

(1) A rendelet hatálya kiterjed Eperjes Község közigazgatási területére, azon belül minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely a település közigazgatási területén fekvő ingatlan tulajdonosa, vagy bármely jogcímen használója, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra.

(2) A Rendelet kiterjed a

– települési szilárd hulladékok begyűjtésére,

– lakossági lomtalanítás lebonyolítására,

– lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag lebomló hulladékok begyűjtésére,

– önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan lerakott, elhelyezett hulladékok begyűjtésére.

(3) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

3.§

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

(1) A rendeletben használt fogalmakra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), illetve végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) fogalom meghatározásait kell – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve – alkalmazni.

(2) A fogalmak tartalmának ütközése esetén – amennyiben nem a Ptk., vagy a Kbt. kógens fogalmairól van szó – a Ht., illetve végrehajtási rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés az irányadó.

4.§

A KÖZSZOLGÁLTATÁS

(1) Eperjes Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a szükséges engedélyekkel rendelkező közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató – a közszolgáltatási szerződés alapján – a Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Rt. (cégjegyzékszám: ……………, a továbbiakban: Közszolgáltató). Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

(2) Az Eperjes Községben folytatott közszolgáltatás elemei:

a) rendszeres települési szilárdhulladék begyűjtés,

b) lakossági lomtalanítás,

c) eseti (konténeres) hulladékszállítás külön megrendelés alapján kommunális, lom, zöld és építési – bontási jellegű hulladék tekintetében,

5.§

AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére- az elszállításra való átvételig gyűjtse, előírásoknak megfelelően válogassa, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,

(2) A nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználó a szállítási napokon a Közszolgáltatónak köteles átadni.

(3) Az ingatlan használója köteles a Közszolgáltató által rendszeresített szabványos gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosító jellel (matricával) ellátni.

(4) Gyűjtőedény gyűjtés idején a közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata.

(5) Az ingatlan használójának biztosítania kell a gyűjtőedény kezelés céljából történő megközelíthetőségét úgy, hogy az akadályba ne ütközzék (pl.: téli időjárási körülmények között, vagy parkoló járművek miatt).

(6) A szabványos gyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedények használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen.

(7) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, abban turkálni (guberálni) tilos.

(8) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, illetve ne akadályozza vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A Közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(9) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(10) Az ingatlanhasználó az általa használt gyűjtőedényeket az ingatlanán köteles elhelyezni, illetve tárolni. Gyűjtőedényzet közterületen történő folyamatos tárolása közterület használati engedély birtokában lehetséges. A gyűjtőedények közterületen csak a települési hulladék elszállítása céljából és csak a Közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző nap 18. órájától a szállítási napon reggel 630 óráig helyezhetők el a gyűjtőjárat által megközelíthető módon, a járdára valamint a közútra és az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza, a közterületben kárt, szennyeződést ne okozzon. A hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.

6. §

A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A Közszolgáltató a rendszeres közszolgáltatás keretében az alábbi alapszolgáltatásokat köteles nyújtani az ingatlantulajdonosok részére:

a) a települési hulladék elszállítása gyűjtőedényes kihelyezéssel díj ellenében heti egyszeri ürítés útján,

b) lomtalanítási akció szervezése lakosság számára díjmentesen évente 1 alkalommal.

(2) A Közszolgáltató hulladékelszállítással kapcsolatos ugyanezen §. (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltatási kötelezettsége az ingatlanhasználó által kihelyezett szabványedényzetből történő gyűjtésre, valamint a Szolgáltató által biztosított műanyagzsákban kihelyezett települési hulladék elszállítására terjed ki.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről (gyakoriság, útvonal és időpont) a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni változás esetén is.

(4) Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon műszaki vagy egyéb rendkívülinek tekinthető oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a Közszolgáltató köteles pótolni.

(5) A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a heti szemétszállítás megszokott rendje még rendkívüli esetekben, fizetett ünnepnapok esetében se változzon meg.

7. §

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

(1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. A Közszolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit a begyűjtési, szállítási vagy adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Közszolgáltató jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan használja.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és- amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének a helyét, valamint a számlázási címet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.

(7) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtáshoz szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

8. §

A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területén fekvő ingatlan használója köteles igénybe venni.

(2)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát elkülönítetten gyűjti, annak kezeléséről a a Ht. 39. §. (3) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

a) Az a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó, amely nem a Közszolgáltatóval köt a (2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére szerződést, köteles a hulladékgazdálkodási létesítmény által kiállított számlával vagy befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítménybe történő beszállítását.

b) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló nem elkülönítetten gyűjtött (vegyes) hulladékának kezelésére köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni.

(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe,- a Közszolgáltatóval – az önkormányzati rendelet előírásai figyelembevételével – egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni, mely alapján a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

(4) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés létrejön:

– a közszolgáltatás első igénybevételével,

– ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását (rendszeres gyűjtőjárat üzemeltetése) igazolja,

– a szerződés írásba foglalásával.

A szolgáltatási szerződés minimális tartalmi elemei:

a) Közszolgáltató adatai, elérhetőségei,

b) megrendelő Ht. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott személyes adatai,

c) hulladék átvételi helye,

d) hulladék mennyisége, edényzet mérete, mennyisége,

e) közszolgáltatás időtartama,

f) közszolgáltatás díja,

g) közszolgáltatás főbb feltételei.

(5) A Közszolgáltató köteles a hulladék gyűjtőedény kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni, a gyűjtőedényben általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új gyűjtőedény biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladék gyűjtőedény tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és kiürítés során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani.

(6) Ha a Közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 4.§ (6) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, abba nedves anyag belefagyott vagy a gyűjtőedény nincs a szolgáltató által biztosított érvényes azonosító jellel (matrica) ellátva, a tartály kiürítését jogosultak megtagadni.

(7) Települési hulladék (kommunális jellegű, lom, zöld, építési – bontási hulladék) eseti elszállítását megrendelés alapján és térítés ellenében a Közszolgáltató köteles elvégezni, egyedi megállapodás alapján.

(8) A települési hulladék eseti elszállításának rendjéről a Közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot.

(9) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat (szelektív papír, fém, üveg, műanyag, zöldhulladék), amelyeket a Közszolgáltató gyűjtőjárattal, elkülönítetten, szervezetten, rendszeresen gyűjt.

(10) A Közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a házhoz menő lomtalanításból származó lomhulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó egyébként a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget.

(11) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a Közszolgáltatótól vásárolt jelölt zsákban kerül átadásra a hulladék, vagy

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4. § (6) bekezdésében foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a gyűjtőedényben nem települési hulladékot helyeztek el,

d) a gyűjtőedényben a 9.§. (1) bekezdésben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos vagy a gyűjtőedény fedele nem zárható le.

9. §

TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELHELYEZÉSE

 Nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy veszélyes hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítménybe szállíttatni, ennek elmaradása esetén az Önkormányzat köteles elhagyója vagy elhelyezője költségére a hulladékot elszállíttatni.

10. §

A TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

 (1) A lakóingatlanok és üdülőingatlanok használói a települési hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, Közszolgáltató által rendszeresített szabványos méretű gyűjtőedényt a következő maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igénybe venni:

Gyűjtőedény méret                           A gyűjtőedényben elhelyezhető                                                                                                       hulladék mennyiségének felső határa

– 50 és 60 literes                                          15 kg

– 80 literes                                                    20 kg

– 110 és 120 literes                                      25 kg

– 240 literes                                                 50 kg

– 1.100 literes                                             250 kg

(2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra lakó- és üdülőingatlanonként a ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely természetes személy esetében nem lehet kevesebb, mint a Közszolgáltató által rendszeresítet (1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény háztartásonként. Gazdálkodó szervezet esetében a gyűjtőedény mérete nem lehet kisebb, mint 110 liter.

(3) A Közszolgáltató a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új használó nevének és elérhetőségi címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató nyilvántartásában szereplő ingatlan használó köteles megfizetni. Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.

11. §

A KÖZSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE

(1) A családi házas ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladó mértékben nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy más részére az ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlanhasználó köteles legalább háromhavonként közüzemi (ivóvíz, elektromos áram) számlákkal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát. Szüneteltetés esetén a Közszolgáltató kérheti az ingatlanhasználó részére átadott edényzet visszaszolgáltatását. A szünetelés iránti kérelmeket a Közszolgáltató bírálja el.

(2) Díjfizetési kötelezettség szüneteltetése csak abban az esetben igényelhető, ha az érintett ingatlan tekintetében közszolgáltatási díjhátralék a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs.

(3) A lakóingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a Közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentés csak teljes naptári hónapokra szólhat. Az írásbeli bejelentés másolatát a Közszolgáltató a bejelentő részére aláírásával, bélyegzőjével ellátva visszaigazolásként rendelkezésre bocsájtja.

(4) Indokolt esetben, kórházi ápolás és egyéb akadályoztatás igazolásával méltányosságból előzetes bejelentés nélkül is kérheti az ingatlanhasználó a szolgáltatási díj alóli felmentést az igazolt időszakra. Az akadályoztatást megszűnése után 15 napon belül be kell jelenteni. A felmentést a Közszolgáltató bírálja el.

12. §

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

(1) A közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított – egységnyi díját a Ht. 47/A. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a miniszter állapítja meg a törvényben foglalt elvek szerint. A díj tartalmazza az e rendeletben szabályozott zöld hulladék elszállításának díját is.

(2) A Ht. 47/A. §. hatálya alá nem tartozó díjairól (pl.: edényzet bérleti díj, eseti hulladékszállítás díja) a Közszolgáltató a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi házas ingatlan esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználók esetében havi bontásban utólagosan köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell kiegyenlíteni készpénzzel, készpénz-átutalási megbízással, csoportos beszedési megbízással, átutalással, vagy a Közszolgáltató díjbeszedője útján.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell rendezni.

13.§

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet alkalmazásában Eperjes Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely

a) az 5. § (2)-(10) bekezdésében,

b) a 8. § (1)-(3) bekezdésben,

c) a 9. § (2) bekezdésében, előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja vagy a körülírt tilalmakat megszegi és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 50 000,- Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg.

Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a magatartás vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(7) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 7/2004.(III.26.) Ö. rendelete és az azt módosító 19/2004.(X.15.) Ö. rendelete, a 12/2009. (XI.27.) Önk. rendelete, az 5/2010. (IV.15.) Önk. rendelete, a 12/2012.(XI.30.) Önk. rendelete, az 5/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet.

Dr. Sztantics Csaba                                         Dr. Kiss Csaba

                                      jegyző                                                    polgármester

Záradék:

Megalkotta: Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2014. június 26. napján.

Dr. Sztantics Csaba

jegyző

a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie-k (sütik) használatának szabályzata 1. Cookie-k használatának szabályzata Ez a szabályzat a Eperjes Község Önkormányzata. (székhelye: 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) által fenntartott weboldalak cookie-jaira vonatkozik. 2. Mik a cookie-k? A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 3. Mire használhatóak a cookie-k? Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 4. Milyen cookie-kat használunk? Az Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. 5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre használt eszközén: – Weboldal teljesítménymérés – Böngészés-elemzés – Geotargeting – Feliratkozási szokások mérése – Megfelelő termékek ajánlása – Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése 6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. 7. A cookie-k törlése A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 8. Miért fontosak a cookie-k az interneten? A cookie-k az Internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése. • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. • Jelszavak megjegyzése. • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók). • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon. • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. • Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt. 9. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészle-tekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem). A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő. További – cookie-k felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem követeli meg a böngészőtől, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikből. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert. Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez: • Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten. A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon. A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon. Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.

Bezárás